Historia

Najważniejsze daty w historii TMMP

1982 
31 majagrupa 67 pilan postanawia utworzyć Towarzystwo
18 października         pierwsze Walne Zebranie, przyjęcie nazwy Towarzystwo Miłośników Miasta Piły, wybór 25. osobowego Zarządu
i pierwszego prezesa Stanisława Maciejskiego
15 listopadadecyzja Prezydenta Miasta Piły nr S.A. IV-6010/2/82 o wpisaniu Towarzystwa do rejestru stowarzyszeń i związków    
miasta pod poz. 12
1983 
17 styczniapowołanie Komisji ds. pierwszych osadników, przewodniczącym Stefan Pakuła
5 lutego       uroczysty koncert w Wojewódzkim Domu Kultury  inaugurujący obchody 470. potwierdzenia praw miejskich
12 lutegoBal Ludzi Pracy w Wyższej Oficerskiej Szkole Samochodowej z udziałem 264 osób, patronat prezydenta miasta płk. Mariana Samosiuka
11 kwietniaHenryk Pankau prezesem TMMP, wiceprezesami – Marian Horst i Bogusław Janicki. Nadanie Stanisławowi Maciejskiemu godności Honorowego Członka Zarządu TMMP
10 wrześniaodsłonięcie tablicy pamiątkowej, projektu artysty plastyka Andrzeja Podolaka, na cokole pomnika Kolejarzy, przy ul. Buczka
12 grudniasesja popularnonaukowa pt. „Piła w latach 1945-1948, wybór problemów”, wspólnie z Muzeum Okręgowym
1984 
14 lutegowydanie jednodniówki „Piła Mówi” jako dodatku do Tygodnika Pilskiego, spotkanie z pierwszymi osadnikami Piły
25 październikauhonorowanie 55 pilan w konkursie „Balkon zdobi miasto Piła ᾽ 84”
1985 
12 lutegosesja popularnonaukowa „ Zbrodnie hitlerowskie na Ziemi Pilskiej”, przy współudziale Muzeum Okręgowego, Wojewódzkiego Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa  oraz Pilskiego Domu Kultury
20 lutegospotkanie uczestników walk o wyzwolenie i odbudowę grodu Staszica, w 40. rocznicę powrotu Piły do Macierzy. Drugie wydanie jednodniówki „Piła Mówi” w nakładzie 10 tys. egz.
20 kwietniaodsłonięcie pomnika pamięci jeńców wojennych, więźniów niemieckiego obozu „Albatros”, u zbiegu al. Wojska Polskiego i Lotniczej, projekt Andrzej Lejszys
11 majaodsłonięcie tablicy na budynku Sądu Rejonowego (obecnie Muzeum Okręgowe) przy ul. Browarnej, tablicy upamiętniającej działalność  Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1934- 1939, projekt Andrzej Lejszys
17 majasesja popularnonaukowa z okazji 40. powrotu Ziem Zachodnich i Północnych do Macierzy, wspólnie z Urzędem Wojewódzkim
12 grudniaHenryk Pankau ponownie prezesem Towarzystwa
1986 
20 styczniainauguracja obchodów 160. rocznicy śmierci Stanisława Staszica
13 lutegopierwsze w historii miasta po 1945 roku, spotkanie władz miasta z rzemieślnikami i kupcami, wydanie albumu „Szkice Pilskie” w opracowaniu Andrzeja Milczyńskiego i jednodniówki „Piła Mówi”,poświęconej  Stanisławowi Staszicowi  i tematyce staszicowskiej
20-24 wrześniaTMMP współorganizatorem Dni Piły
5 grudniaspotkanie z laureatami trzeciej edycji konkursu „balkony”
1987 
14 lutegospotkanie 50. pionierów – nauczycieli i pracowników oświaty, uhonorowanie przez władze miasta 20. odznaką „Za Zasługi w Rozwoju Piły”
23 wrześniaczwarte wydanie jednodniówki „Piła Mówi”
20 październikasesja popularnonaukowa „Piła w źródłach archiwalnych”
1989 
10 kwietniaspotkanie osadników Piły z lat 1945-1950
5 wrześniasesja popularnonaukowa pt. „Agresja hitlerowskich na Polskę w 1939 roku, wspólnie z Towarzystwem Naukowym im. S. Staszica i Muzeum Okręgowym
27 listopadaogłoszenie wyników konkursu na najładniejszy balkon Piły
1990 
19 grudniaRoman Chwaliszewski historyk, prezesem Towarzystwa wydano w nakładzie 400 egz. publikację pt. „Niepospolici pilanie”
1991 
3 majauroczyste odsłonięcie w Parku Miejskim, wykonanego na zlecenieTowarzystwa, nowego popiersia Stanisława Staszica
8 wrześniauhonorowanie 15 pilan -laureatów konkursu „ balkony”
1994 
8 majawmurowanie, w kruchcie kościoła św. Antoniego, tablicy pamięci polskich żołnierzy poległych w bitwie o Monte Cassino, inicjatywa wspólna z Oddziałem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
1995 
8 majaobchody 50. rocznicy powrotu Piły do Macierzy oraz zakończenia II wojny światowej, złożenie z inicjatywy TMMP pod pomnikiem na pl. Zwycięstwa ziemi z różnych pól bitewnych na których walczyli polscy żołnierze w latach 1939 – 1945
31 majaMaria Bochan prezesem, nadanie pierwszych godności Honorowego Członka TMMP, Henrykowi Pankauowi i Marianowi
Horstowi, założycielom Towarzystwa, wprowadzenie opłaty składki członkowskiej  
20 wrześniaspotkanie z naukowcami Instytutu Zachodniego w Poznaniu nt. niemieckiego dziedzictwa kulturowego na Ziemi Polskiej
24 wrześniainauguracja „spacerków po mieście”, spacer po rezerwacie Kuźnik
29 wrześniadecyzja Zarządu o nawiązaniu kontaktów z Niemieckim Towarzystwem Społeczno – Kulturalnym w Pile i Edwinem Kemnitzem przewodniczącym
14 październikawycieczka śladami Pantaleona Szumana : Brdowo-Czeszewo- Kujawki-Gołańcz, spotkanie z dr Jerzym Szumanem, lekarzem i członkami Towarzystwem Miłośników Ziemi Gołanieckiej
Decyzja Zarządu o podjęciu współpracy z Niemieckim Towarzystwem Społeczno – Kulturalnym kierowanym przez Prezesa Edwina Kemnitza
28 październikaspotkanie z o. dr Jerzym Rumakiem, kapucynem, pierwszym polskim kapłanem katolickim po wyzwoleniu miasta  w 1945 roku
26 listopadadrugi „spacerek po mieście”, plac  Staszica : Urząd Miasta, Przedsiębiorstwo Poszukiwania Nafty i Gazu, Szkoła Policji
1996 
12 styczniaspotkanie noworoczne członków, wspomnienia Henryka Pankaua, Bogdana Toboły i Zofii Czepnik, o pierwszym pilskim Bożym Narodzeniu w 1945 roku
18 styczniaprzekazanie samorządowym władzom miasta wniosku, o ustanowienie dnia 4 marca jako Dnia Miasta, w rocznicę potwierdzenia pilskich praw przez króla Zygmunta Starego  w 1513 roku
9 majakapucyn o. dr Jerzy Rumak i Jan Gruchała, długoletni dyrektor Licem Ogólnokształcącego,  Honorowymi Członkami TMMP
12-15 wrześniadelegacja Towarzystwa w mieście partnerskim Cuxhaven, spotkanie z nadburmistrzem Albrechtem Hartenem, wizyta w Pilskiej Izbie Muzealnej i  spotkanie z członkami Heimatkreis Schneidemühl –  Stowarzyszeniem Byłych Mieszkańców Piły Pochodzenia Niemieckiego
24 wrześniasesja pt. „ Z dziejów Garnizonu Pilskiego”, wspólnie z Centrum Szkolenia Służb Czołgowo – Samochodowego, udział delegacji pilan z Cuxhaven
23 październikauroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu „Ukwiecony ogród i dom przydomowy Piła ᾽96”
14 grudniaspotkanie opłatkowo – kolędowe towarzystw regionalnych województwa pilskiego z udziałem Mirosławy Rutkowskiej- Krupka, prezydentem miasta
1997 
27 styczniana zlecenie Krajowej Rady Regionalnych Towarzystw Kultury, członkowie TMMP – Maria Bochan, Roman Chwaliszewski, Andrzej Milczyński opracowali „ Raport o stanie kultury na wsi województwa pilskiego”
1 kwietniaTowarzystwo Miłośników Miasta Piły członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego
17 kwietniawalne zebranie, nadanie godności Członka Honorowego – Tadeuszowi Jarzębowiczowi i Bogdanowi Tobole
6 grudnia15 – lecie  Towarzystwa, sesja popularnonaukowa i koncert słowno – muzyczny, Mirosława Rutkowska – Krupka, prezydent Piły przekazała w  darze z przeniesieniem praw autorskich kantatę Zbigniewa Guzowskiego pt. „Miasto nadziei”
1998 
22 lutegokolejny „spacerek po mieście”, osiedle Górne – Warsztatowa, Reymonta, Złota, al. Wojska Polskiego
6 marcaspotkanie, w 60. rocznicę Kongresu Polaków w Berlinie w 1938 roku, z dr Marianem Horstem, delegatem Ziemi Złotowskiej,  Członkiem Honorowym TMMP
5 majaspotkanie z członkami TMMP, urodzonymi w Pile, w latach 1936-1980
9 majawycieczka śladami działalności V Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech, Złotów – Zakrzewo – Lipka
23-26 wrześniaMaria Bochan, prezes Towarzystwa delegatem Wielkopolski na VI Krajowym Kongresie Regionalnych Towarzystw Kultury w Radomiu
16 listopadaogłoszenie wyników kolejnej edycji konkursu na najpięknieszy balkon Miasta w 1998 roku
1999 
4 marcapatronat nad uroczystymi obchodami Dnia Miasta, wpisem do Księgi Pamiątkowej Miasta Piły, prezydent Piły uhonorował 4 osoby, w tym członków TMMP – Henryka Pankaua i Mariana Horsta, wykład Marii Bochan o najwybitniejszych pilanach w dziejach miasta
10 czerwcauchwałą walnego zebrania godność Członka Honorowego nadano Franciszkowi Napierale, orędownikowi ochrony przyrody i środowiska naturalnego
2000 
3 marcaDzień Miasta, sympozjum historyczne z wykładami profesorów Zygmunta Borasa „ Przywilej lokacyjny Zygmunta I Starego dla miasta Piły” i Zbigniewa Dworeckiego „ Problemy polityczne i narodowościowe w dziejach Piły XIX i XX wieku”.
W czasie uroczystej Sesji Rady Miasta do Księgi  Pamiątkowej Miasta Piły wpisano Kazimierę Drozdowicz, Tadeusza Jarzębowicza, Zygmunta Borasa i Jana Gruchałę
8 czerwcaZofia Czepnik, pierwsza w dziejach Towarzystwa  kobieta, wyróżniona tytułem Członka Honorowego TMMP
22 sierpniaukazał się pierwszy tytuł w serii wydawniczej „Biblioteka Pilska” – „Herb i barwa miasta Piły” Andrzeja Milczyńskiego, w nakładzie 3 tys. egz. Projekt graficzny serii opracowali artysta plastyk Andrzej Podolak i Anna Mrosczok-Klimowicz
5 grudniaogłoszenie wyników 10 edycji konkursu – plebiscytu mieszkańców na najpiękniejszy balkon miasta Piły
7-9 grudniaMaria Bochan prezes TMMP uczestnikiem Kongresu Kultury Polskiej w Warszawie
2001 
3 marcaobchody Dnia Miasta, na  wniosek TMMP wpisem do Księgi Pamiątkowej Miasta Piły uhonorowano artystę plastyka Eugeniusza Ćwirleja, amatora plastyka Władysława Fiałka, płk. Wojska Polskiego Romualda Wysockiego, ks. Stanisława Skopiaka organizatora szkolnictwa salezjańskiego w Pile
27-28 kwietniadelegacja Towarzystwa Maria Bochan, Iwona Belter i Maciej Usurski na konferencji pn. „Regionalizm wielkopolski” w Bukówcu Górnym, referat M. Bochan „Regionalizm w Towarzystwie Miłośników Miasta Piły”. Wybór Marii Bochan wiceprezesem Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego
25-28 czerwcana zaproszenie Towarzystwa Byłych Pilan Pochodzenia Niemieckiego, czteroosobowa delegacja – M. Bochan, Maria Leciej, Andrzej Milczyński i Wiesław Gębka złożyła oficjalną wizytę w Cuxhaven. Ustalono zasady wzajemnych kontaktów oraz zaproszono przedstawicieli Heimatkreis Schneidemühl na obchody 20. TMMP w 2002 roku
2 października jury konkursu pod kierunkiem muzykologa ks. Stanisława Skopiaka wybrało hejnałem miasta, kompozycję pilskiego muzyka Zbigniewa Starzyńskiego
4 grudniaKomunikat Marii Bochan pt. „Walory edukacyjne pilskich stron www” na Wielkopolskim Forum  w Poznaniu „Edukacja kulturalna i obywatelska w społeczeństwie informatycznym”
5 grudniawalne zebranie sprawozdawczo – wyborcze ustanawia godność i nadaje tytuł Honorowego Prezesa TMMP – Henrykowi Pankauowi. Członkiem Honorowym zostaje dziennikarz Andrzej Milczyński
2002 
9 lutegospotkanie z uczniami szkół ponadpodstawowych, laureatami  konkursu „Spacerkiem po Pile”
4 marcaDzień Miasta, na wniosek TMMP – Wiktor Skibicki, pierwszy farmaceuta w wyzwolonej Pile wpisany został do Księgi Pamiątkowej Miasta Piły
17 marca„ spacerek po Pile” ulicą Browarna, wizyta w Domu Technika oraz w Muzeum Stanisława Staszica i w Muzeum Okręgowym im. S. Staszica
11 majauroczyste spotkanie laureatów plebiscytu „Pilanin XX wieku” organizowanego przez Towarzystwo i Tygodnik Nowy z udziałem zwycięzcy wojewody Andrzeja Śliwińskiego oraz pozostałymi laureatami i ich bliskimi – Stefan Broniecki, Eugeniusz Ćwirlej, Kazimiera Drozdowicz, Jan Gruchała, Tadeusz Jarzębowicz, Henryk Pankau, Bogdan Toboła, Bernard Wojciechowski; oraz rodzinami nieżyjących – Jerzego Garskiego, Adama Grzeszczaka, Jana Jankowskiego, Jerzego Kossowskiego, Wojciecha Linde, Zofii Narkiewicz, ks. Stanisława Olędzkiego, Stefanii Porbadnik, Kazimierza Rybickiego, Donata Stankiewicza, Romana Zaranka, Franciszka Żmidzińskiego. Gospodarzami spotkania byli Maria Bochan prezes TMMP i Zbigniew Kosmatka prezydent Piły. Uroczystość uświetnił koncert uczniów Zespołu Szkół Muzycznych
21 majauchwała Zarządu o przystąpieniu TMMP do grupy inicjatorów organizacji pn. Ruch Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej
23 majaMaria Bochan jako przedstawiciel jednego z 18 Towarzystw w Warszawie, na spotkaniu założycieli  Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej
22 lipcawycieczka po ziemi chodziesko – wągrowieckiej, Margonin – muzeum, Danabórz wykopaliska archeologiczne, Grylewo – kościół i  pałacyk prof. dr Zygmunta  Borasa
19 wrześniaTowarzystwo członkiem zwyczajnym Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polski
22-23 listopadaJubileusz 20. Towarzystwa Miłośników Miasta Piły ; Konferencja naukowa pt. „Edukacja regionalna a towarzystwa lokalne”
z wykładami „Edukacja regionalna w Wielkopolsce a Unia Europejska” prof. dr Witold Molik, „Piła w okresie Polski szlacheckiej” prof. dr Zygmunt Boras, „Rola i znaczenie Piły w Wielkopolsce w czasach najnowszych” prof. dr Zbigniew Dworecki oraz komunikatami „Regionalizm wielkopolski w internecie” Stanisław Słopień, „Dzieje miasta a Związek Pilan
w Cuxhaven” Egon Lange, „Edukacja regionalna w działalności Towarzystwa Miłośników Miasta Piły” Maria Leciej.
Uroczystość jubileuszowa – msza św. w kościele św. Antoniego w intencji członków, koncert muzyczny, wyróżnienie  wydawnictwem jubileuszowym 9 osób- założycieli TMMP i władz  miasta, uhonorowanie Towarzystwa wpisem do Księgi Pamiątkowej Miasta Piły; wystawa oraz wydana w ramach serii „Biblioteka Pilska” książka Andrzeja Milczyńskiego „Być miastu użytecznym”
7-19 grudnia         Towarzystwo, jako jedno z 39 stowarzyszeń, uczestnikiem wystawy „Krajobrazy kulturalne Wielkopolski” w Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu przygotowanej z okazji 40. Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego
11 grudniaogłoszenie wyników konkursu „Balkon i ogródek przydomowy Piła 2002”
2003 
23 styczniakarnawałowe spotkanie członków z udziałem Waldemara Witkowskiego, wicewojewody wielkopolskiego
20 lutegowykład M. Bochan „Regionalizm polski wobec jednoczącej się Europy” i spotkanie z posłem Andrzejem Gawłowskim, członkiem Sejmowej Komisji Europejskiej
4 marcaDzień Miasta, Aleksandra Błażejewska i Ryszard Janicki wpisani na wniosek TMMP do Księgi Pamiątkowej Miasta Piły
21-25 sierpniaMaria Bochan i Roman Chwaliszewski członkami pilskiej delegacji na obchodach 25. patronatu miasta Cuxhaven nad Heimatkreis Schneidemühl (Stowarzyszeniem Byłych Mieszkańców Piły Pochodzenia Niemieckiego)
9 październikawykład Macieja Usurskiego „Stanisław Wawrzyniec Staszic w anegdocie”
13 listopadawykład dr Macieja Kamińskiego „Źródła do dziejów Piły w Archiwum Państwowym w Pile”
28 listopadawykład Janiny Kolis „Język współczesny pilan”
3-5 grudniawystawa pt. „Regionaliści wielkopolscy” w Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu, prezentacja postaci Mariana Horsta i Bogdana Toboły
2004 
5 lutegowalne zebranie nadaje Tadeuszowi Heinzlowi godność Członka Honorowego
4 marcaDzień Miasta, prof. dr Zygmunt Boras Honorowym Obywatelem Miasta Piły, tytuł pośmiertnie przyznała Rada Miasta Henrykowi Pankauowi i Bogdanowi Tobole, wnioskodawcą TMMP
17 marcawykład Marii Leciej „Pilskie drogi do niepodległości”
28 marcaspacerek po osiedlu Staszyce
25 październikaIII Międzynarodowa Konferencja Polskiego Związku Bibliotek pt. „Rola Bibliotek w tworzeniu i umacnianiu tożsamości lokalnej. Regionalizm kulturowy” w Ostrowie Wielkopolskim prezentacja projektu „Przystanek Piła i okolice”. Projekt realizowany od lutego 2002 roku wspólnie z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną im. Pantaleona Szumana.  
W 2004 roku odbyło się 12 prelekcji, warsztaty „Jak dokumentować Miasto”,  6 wycieczek do firm i zakładów oraz turystycznych; z propozycji Skorzystało 1476 beneficjentów – dzieci, młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna, studenci oraz mieszkańcy Piły
16 listopadainauguracja realizowanego wspólnie   z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną im. Pantaleona Szumana, projektu debat publicznych „Jakie państwo ?”, debata pt. „ Nie ma warunków do istnienia niezależnej prasy lokalnej” z udziałem debatujących – studentów kierunku edukacja społeczno – obywatelska Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile
22 listopadaPilskie Zaduszki literacko-muzyczne, wspólnie z BWA i UP oraz Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną im. Pantaleona Szumana
15 grudniadebata publiczna „Polska straciła po przystąpieniu do Unii Europejskiej”, jako eksperci prof. dr hab. Bogdan Koszel UAM i dr Zbigniew Popławski PWSZ
2005 
7 styczniadebata „Jaka Europa – szanse i zagrożenia integracji” z udziałem Jana Jerzego Kułakowskiego, posła do Parlamentu Europejskiego; kontynuacja realizowanego wspólnie z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną oraz Państwowa Wyższą Szkołą Zawodową projektu pt.  „Jakie Państwo” – młodzieżowe debaty oksfordzkie
27 lutego    msza św. w intencji mieszkańców Piły w kościele św. Antoniego, intencja wspólna z oo. kapucynami
4 marcaDzień Miasta, wpisanie do Księgi Pamiątkowej Miasta Piły, pośmiertnie Lucjana Rysztowskiego, związanego z budownictwem miasta
21-22 majaSejmik Wielkopolskich Regionalistów na Ziemi Stanisława Staszica „Kultura w strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2020”
22 czerwcawalne zebranie członków, nadanie godności Członka Honorowego Wiktorowi Skibickiemu, organizatorowi aptekarstwa miasta Piły
5-7 grudniawystawa „Piła miasto Stanisława Staszica” w CK „Zamek” w Poznaniu
 „ Przystanek Piła i okolice”, kontynuacja projektu realizowanego wspólnie z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną im. Pantaleona Szumana. W 2005 roku odbyło się 7 wykładów i odczytów, warsztaty dziennikarskie, przeprowadzono ewidencję pilskich miejsc pamięci – pomników, tablic, krzyżów przydrożnych, poznawano zakłady i zabytki przyrody Piły oraz
gminy Białośliwie,  Miasteczko Krajeńskie. Z oferty  skorzystało 5500 beneficjentów.
2006 
9 lutegospotkanie karnawałowe członków
7 marcaotwarte dla mieszkańców miasta spotkanie z historykiem prof. dr hab. Zygmuntem Borasem
31 maja Towarzystwo Miłośników Miasta Piły darczyńcą budowy krzyża i pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II w Pile
23 – 30 lipcaprzyjazd 40. osobowej grupy, dziadków i wnuków z Heimatkreis Schneidemühl, zwiedzanie Piły, wieczór autorski Johannesa Schreibera „Pilanie przed, w czasie i po II wojnie światowej”, koncerty,  wyjazdy do Kołobrzegu i Górki Klasztornej, pikniki w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku i na Płotkach
 Kolejny rok, wspólnego z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną im. Pantaleona Szumana, realizacji projektu „Przystanek Piła i okolice” : 30 różnych form edukacji regionalnej , w tym m.in. spotkania z prof. Stefanem Stuligroszem „Wielkopolska, Wielkopolanie i stereotypy”,cyklistą Janem Balcerzakiem, nadleśniczym Adamem Standio, biologiem
Arturem Stanilewiczem; warsztaty historyczne, fotograficzne, Dziennikarskie; wyjazdy dokumentacyjne do gmin Wyrzysk, Wysoka, Łobżenica.   Projekt wspierało 17 partnerów, odnotowano 7160 beneficjentów, głównie dzieci i młodzieży
2007 
22 lutegowykład prof. dr hab. Felisa Jaroszyka, kierownika Katedry Biofizyki Akademii Medycznej w Poznaniu pt. „Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii”, wprowadzenie o. dr Franciszek Kalinowski socjolog
4 marca„Piła moje miasto”, konkurs internetowy, radiowy i prasowy, 20 laureatów
21 marcaotwarte spotkanie z prezydentem miasta Piły Zbigniewem Kosmatką pt. „Piła 2010” 
6-10 wrześniaMaria Bochan i Janina Kolis w Cuxhaven na obchodach 50. Heimatkreis Schneidemühl (Stowarzyszenia Pilan Pochodzenia Niemieckiego), uhonorowanie M.Bochan odznaczeniem Stowarzyszenia – „Srebrną Igłą”
 „Przystanek Piła i okolice”, 50 różnorodnych form, 5000 uczestników, 17 partnerów
2008 
16 października Alicja Biela wyróżniona Odznaką Honorową „ Za Zasługi dla województwa wielkopolskiego”
30 grudniadelegacja TMMP na powiatowych obchodach 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego
2009 
23majapromocja książki Jerzego Utkina „Niech mnie piekło pochłonie. Poematu historyczno – fantastycznego ”, wydawcą TMMP i Galeria Autorska Andrzeja Podolaka’ , nakład 300 egz., ISBN 9788390567730
5 czerwcaOgłoszenie wyników X Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Agnieszki Bartol ph. „ Ja i mój świat”, Grand Prix dla Marka Wawrzyniaka z Brzegu; organizatorami – Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna oraz Towarzystwo Miłośników Miasta Piły
27 lipca – 3 sierpnia  wizyta członków Stowarzyszenie Byłych Mieszkańców Piły Pochodzenia Niemieckiego z Cuxhaven, 40. grupa z udziałem
Albrechta Hartena, członka Zarządu  Miasta Cuxhaven, zwiedzanie Piły, „Drzewko przyjaźni” i ławeczka w Parku Miejski,  uhonorowanie Johannesa Schreibera –  wpisem do Księgi Pamiątkowej Miasta Piły, koncerty, spotkania koleżeńskie, pikniki, wycieczka „Szlakiem Pantaleona Wawrzyńca Szumana”
26-31 sierpniadelegacja TMMP w składzie Maria Bochan, Marzena Jaruzal, Janina Kolis, Stanisław Pręgowski i Maciej Usurski w Cuxhaven; wyróżnienie M. Bochan – Złotą Igłą i M. Jaruzal – Srebrną Igłą; Pilska Izba Muzealna i źródła do dziejów miasta, koncerty, spotkanie z generałem Wolfgangiem Altenburgiem
2010 
8 lutegozimowe spotkanie członków przy herbatce w pensjonacie Park z koncertem zespołu „La Fonica Quartet”, pt. „Od Wiednia do Wiednia”
4 marcaDzień Miasta, przekazanie Prezydentowi Miasta Piły prawa własności Hejnału Miasta Piły, uhonorowanie przez Prezydenta Miasta Piły, na wniosek Towarzystwa, Stanisława Pręgowskiego artysty fotografika i Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol, wpisem do Księgi Pamiątkowej Miasta Piły
6-9 kwietnia      5. osobowa delegacja TMMP w Cuxhaven na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Byłych Mieszkańców Piły Pochodzenia Niemieckiego
6 majaTowarzystwo wspólnie z Zarządem Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Publiczną Biblioteką  Pedagogiczną w Pile organizatorem II Forum Bibliotekarzy Regionu Pilskiego pt. „ Biblioteka źródłem wiedzy o regionie” ; z wykładami : prof.  dr Witolda Molika UAM „Region, regionalizm, tożsamość regionalna Wielkopolan”, dr Macieja Kamińskiego „Źródła archiwalne do dziejów Piły”, SDB ks. Jarosława Wąsowicza „ Źródła archiwalne do dziejów regionu Piły”, Marka Fijałkowskiego „Piła i region w zbiorach Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile”, Józefa Olejniczaka „ Stasziciana w zbiorach Muzeum Stanisława Staszica w Pile”, Beaty Walczak „Działania bibliotek regionu pilskiego w zakresie popularyzacji wiedzy regionalnej” oraz komunikami : Marii Gutowskiej „Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa”, Marii Leciej „Edukacja regionalna towarzystw, Towarzystwo Miłośników Miasta Piły”, Justyny Belter „Regionalne portale internetowe” i prezentacją wydawców literatury regionalnej – Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Piły, Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Staszica w Pile, Wydawnictwa Media Zet Zuzanny Przeworskiej, Wydawnictwa Media Edmunda Wolskiego, Wydawnictwa BiK, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu i Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego. Patronat nad Forum przyjęli Prezydent Miasta Piły i Prezes Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
21-22 maja XIX Wielkopolska Konferencja Kulturalna w Kole, wybór Marii Bochan do Zarządu Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego i Macieja Usurskiego w skład Sądu Koleżeńskiego
24-26 września3. osobowa delegacja TMMP : Maria Bochan, Maria Andrzejewska i Alicja Biela na IX Kongresie Regionalnych Towarzystw Kultury w Kielcach
15 październikaogłoszenie wyników ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Piły konkursu literackiego na „Bajkę o Pile”, Maria Bochan członkiem jury, nagroda główna dla Edyty Kin za cykl utworów opisujących bajkowe opisanie dziejów Piły , a w szczególności za „ Baśń o królowej Jadwini i zielonej pile”
26 października podpisanie umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Bohaterów Stalingradu 7
2011 
17 marcauroczyste otwarcie siedziby TMMP przy ul. Bohaterów Stalingradu 7, wykład inauguracyjny dr Macieja Kamińskiego pt. „Źródła do dziejów Miasta Piły”
26 marcaotwarcie wystawy malarstwa Anny Mrosczok – Klimowicz i Andrzeja Podolaka
6 kwietniawykład Józefa Olejniczaka pt. „W jakim celu szczędził, w jakim zbierał dostatki, gdy sam nigdy z nich nie korzystał?”, czyli niekrótka gawęda o Staszicu jako hojnym sknerze
27 kwietniawykład Macieja Ursuskiego „Piła na starych kartach pocztowych”
11 maja„Kartki z dziejów miasta Piły’, wykład Marii Leciej
3-4 czerwcadelegacja Towarzystwa na Średzkim Sejmiku Kultury i konferencji „Współpraca organizacji pozarządowych z samorządami lokalnymi’, Wystąpienie Marii Bochan
25 lipca-1 sierpniaSpotkania Pilan, przyjazd 40. grupy dawnych mieszkańców Piły, członków  Stowarzyszenia  Byłych Mieszkańców Piły Pochodzenia Niemieckiego z Cuxhaven , poznawanie nowego miasta, m.in. Centrum Światła Philips Lighting, Ośrodka Zamiejscowego  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Aquaparku, Parku Miejskiego, wizyta w Urzędzie Miasta i spotkanie z Prezydentem Miasta Piły, koncerty, pokazy, pikniki, wykład   i prezentacja  Macieja Ursuskiego „Piła na starych kartach pocztowych”, spotkanie Zarządów towarzystw
25-30 sierpniadelegacja TMMP na dorocznym spotkaniu Heimatkreis Schneidemühl (Stowarzyszenia  Byłych Mieszkańców Piły Pochodzenia Niemieckiego) w Cuxhaven
2012 
20 stycznianoworoczne spotkanie członków z polską tradycją wspólnej kolędy
25 styczniawykład Romana Chwaliszewskiego pt. „Pilska parowozownia, okrąglak”, wspólnie z Stowarzyszeniem Parowozownia Pilska Okrąglak
2 czerwcadelegacja Towarzystwa na obchodach 20. Niemieckiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego w Pile
21 wrześniaogłoszenie wyników XI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Agnieszki Bartol ph. „Ja i mój świat”, organizatorzy – Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona  Szumana, Towarzystwo Miłośników Miasta Piły; 1329 autorów, 13245 tekstów, Grand Prix Maciej Żulpo z Lęborka, wśród laureatów z Piły – Anna Cisowska, Kinga Wasilewska, Laura Chuchla
7 grudniakomunikat Marii Bochan „ Rocznik Pilski i Rocznik Nadnotecki” na konferencji naukowej „Wielkopolska lokalna. Rola czasopism w kreowaniu współczesnej kultury regionalnej” organizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
2013 
17 styczniaInauguracja obchodów jubileuszu 500. miasta w Towarzystwie Miłośników Miasta Piły. Promocja książki „Franciszek Toboła, powstaniec wielkopolski i śląski. Pierwszy prezydent Piły”. Spotkanie z Wojciechem Kicmanem autorem i Markiem Tobołą, wnukiem, twórcą filmu dokumentalnego.
23 styczniaUżyczenie Prezydentowi Miasta Piły autorskich praw majątkowych na jednorazowe opublikowanie w roku jubileuszu miasta „Przywileju lokacyjnego potwierdzającego prawa miejskie Piły wydanego przez króla Polski Zygmunta Starego 4 marca 1513 roku”.
26 stycznia„Spacerek po mieście” ulicą Bohaterów Stalingradu, przy której pod nr 7 znajduje się siedziba Towarzystwa. Wizyta w Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych, Ośrodek Wsparcia, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
23 lutegoKolejny „Spacerek po mieście”, przedmieście Borkowo, wizyta w Urzędzie Miasta Piły, spotkanie z Piotrem Głowskim Prezydentem Miasta Piły, zwiedzanie Szkoły Policji.
18 kwietniaPromocja, wydanej przez Gminę Piła, książki „Zarys dziejów Piły w latach 1945 – 2000” pod redakcją Marka Fijałkowskiego, z udziałem redaktora publikacji i autorów Tomiry Łęskiej – Oleszak, Michała Początka, Macieja Kamińskiego, Macieja Ursuskiego.
19 kwietnia„Polska i Polacy w okowach socjalizmu” konferencja popularnonaukowa; organizatorami : Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich, TMMP, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Związek Sybiraków. Patronat honorowy Prezydenta Miasta Piły. Wykład prof. dr hab. Donata Mierzejewskiego „Stalinizm w Wojsku Polskim w latach 1945 – 1956”, komunikat Jana Arskiego „Akta sprawy Aleksander Kita i inni. Sygnatura akt SN 15/52”, dr nauk medycznych Leszek Kita „Wspomnienie syna ppłk. Aleksandra Kity”, Kazimierz Furman „Deportacje ludności polskiej z Kresów Wschodnich na Syberię i do Kazachstanu”; prowadzenie Maria Bochan TMMP.
29 sierpnia –
1 września
delegacja Towarzystwa w składzie Maria Bochan, Jan Szwedziński, Maciej Usurski w Cuxhaven, ustalenie zasad współpracy w zakresie realizowanego projektu „ Pozyskanie materiałów w formie zdjęć i relacji pisemnych, dotyczących historii okresu międzywojennego Piły z Heimatstube w Cuxhaven i ich udostępnienie w formie serwisu internetowego przez Towarzystwo Miłośników Miasta Piły”.
10 wrześniaWizyta członków Heimatwerk der Katoliken aus der Freien Prälatur Schneideműhl”, zwiedzanie miasta, wizyta w świątyniach, spotkanie z Piotrem Głowskim Prezydentem Miasta Piły.
12 wrześniaSpotkanie z członkami Heimatwerk der Katoliken w siedzibie Towarzystwa, wykład dziekana pilskiego, ks. Stanisława Oracza „Nowa ewangelizacja miasta Piły”.
5 grudniaKonferencja „Źródła do dziejów Piły”, organizator : TMMP, współorganizatorzy : Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile, Muzeum Stanisława Staszica. Patronat honorowy Prezydenta Miasta Piły. Program konferencji : „Źródła archiwalne do dziejów Piły” Dominik Marciniak, „Źródła do dziejów Piły w archiwach kościelnych” ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB, „Wyniki badań archeologicznych na cmentarzu średniowiecznym w Pile przy ul. 11 listopada” dr Jarosław Rola, „Piła i region w zbiorach Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile” Marek Fijałkowski, „Materiały do dziejów sławnych pilan na przykładzie zbiorów Muzeum Stanisława Staszica w Pile” Józef Olejniczak, „Pilska Izba Muzealna Stowarzyszenia Pilan Pochodzenia Niemieckiego w Cuxhaven”, Uniw. Prof. dr nauk med. Paul E. Nowacki, „Wybrane źródła do dziejów Piły w zbiorach Państwowego Archiwum Berlin – Dahlem” Maciej Usurski, „Stan upamiętnienia Powstania Wielkopolskiego w Pile” Wojciech Kicman, „Archiwum Towarzystwa Miłośników Miasta Piły” Maria Bochan. Prowadzenie Maria Bochan, dokumentacja Jan Szwedziński. Plakat, zaproszenie, art. plastyk Andrzej Podolak.
30 grudniaZakończenie projektu finansowanego przez Gminę Piła pt. „ Opracowanie i realizacja przedsięwzięć regionalnych w ramach propagowania historii miasta Piły poprzez pozyskanie materiałów w formie zdjęć i relacji pisemnych, dotyczących historii okresu międzywojennego Piły z Heimatstube w Cuxhaven i ich udostępnienie w formie serwisu internetowego”. Uruchomienie serwisu pt. www.tmmp.pila.pl oraz podstrony „O mieście” z działem „Wspomnienia. Relacje” będącej dokumentacją projektu.
2014 
25 styczniaSpotkanie stowarzyszeń regionalnych w Poznaniu ph. „ Rok Oskara Kolberga w Wielkopolsce”
30 stycznia„Spacerek po mieście” w pilskim oddziale Archiwum Państwowego w Poznaniu, archiwalia pilskie, wystawa
pt. „Dokumenty do dziejów Piły z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu”
20 – 21, 24,
26 – 27 marca
Obsługa prezentowanej w Zamiejscowym Oddziale Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Pile wystawy haftowanej repliki obrazu Jana Matejki „Bitwa Pod Grunwaldem”, 80 h, 1122 odwiedzających
17 majaNoc Muzeów, prezentacja multimedialna „Piła prawie wczoraj. Instalacja, wspomnienia, relacje mieszkańców z lat 1945-1960”, zawierająca 9 pilskich historii. Wspomnienia Kazimiery Drozdowicz, Haliny Karaniewicz, Helgi Rymon Lipińska, Henryka Pankau, Mariana Horsta, Bogdana Toboły, Tadeusza Jarzębowicza, Wernera Klimka, Eugeniusza Walkowskiego i Jerzego Wolskiego. Spotkanie z bohaterami : Wernerem Klimkiem i Eugeniuszem Walkowskim oraz rodzinami Pankau, Horst, Toboła
12 czerwcaObchody 25 rocznicy wyborów czerwcowych 1989, spotkanie pt. „Tadeusz Siejak. W 20 rocznicę śmierci” z udziałem Zofii Siejakowej
14 czerwcaMaria Bochan na Sejmiku Regionalistów Polskich w Poznaniu pt. „Regionalizm wielkopolski 25 lat po transformacji”
5 sierpniaOtwarte spotkanie organizacji pozarządowych, konsultacje projektu „ Program współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok”. Jan Szwedziński, w imieniu TMMP, prezentuje projekt „ Pozyskanie materiałów w formie zdjęć i relacji pisemnych, dotyczących historii okresu międzywojennego Piły z Heimatstube w Cuxhaven i ich udostępnienie w formie serwisu internetowego”, współfinansowego w ramach tzw. małego grantu z budżetu gminy Piła
11-12 wrześniaX Kongres Stowarzyszeń Regionalnych w Bydgoszczy z udziałem Marii Bochan prezesa i Marii Leciej wiceprezesa
26 wrześniaOgłoszenie wyników XII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Agnieszki Bartol pt. „Ja i mój świat”. Do konkursu prace zgłosiło 909 autorów z całego kraju, ze wszystkich województw, nadesłając 6287 utworów wierszem i prozą. Najwięcej prac zgłosili twórcy z województw: małopolskiego, wielkopolskiego, śląskiego, mazowieckiego i kujawsko- pomorskiego. Laureatami z naszego miasta zostali : Laura Chuchla, III nagroda w kategorii autorów do 15 lat i Adam Cieślewicz, III nagroda w kategorii autorów powyżej 15 lat.
2015 
29 kwietnia Walne Zebranie Członków, wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, przyjęcie „Programu działania TMMP na lata 2015-2019”, nadanie godności Członka Honorowego – Ewie Janosz i Romanowi Chwaliszewskiemu
6 maja Pierwsze powyborcze spotkanie nowego Zarządu, ukonstytuowanie się i przyjęcie dokumentów Walnego Zebrania. Prezesem Maria Bochan, wiceprezesami – Maria Leciej i Jacek Stróżyński, sekretarzem Elżbieta Horst, skarbnikiem Maria Kosiniak-Baraniecka, a członkami Zarządu – Zofia Adamczewska/zmarła 22 października/, Stanisław Pręgowski, Grzegorz Rzymski, Maciej Sarnowski, Jan Szwedziński i Maciej Usurski
16 majaNoc Muzeów, pt. „ Z archiwum Towarzystwa Miłośników Miasta Piły. Prezentacje, relacje, wystawa”. Archiwa przekazane przez rodziny zmarłych członków Towarzystwa : Gertrudy Sabiny Idzikowskiej, legendy pilskich kin -Zorza i Iskr oraz Zofii Czepnik, Członka Honorowego TMMP. Inwentarze Firmy WYPIG, z lat 1956-1990, które Zygmunt Selwat założyciel zakładu, przekazał TMMP w 2014 roku. Gościem specjalnym – Gabriela Kasprzak, animatorka kultury, poetka, plastyk amator, pilanka od listopada 1945 roku
21 maja Badanie działalności Towarzystwa przez eksperta Stowarzyszenia Klon/Jawor. Badanie obejmowało strukturę, sposób funkcjonowania, zasoby, problemy i potrzeby organizacji
28 czerwca Delegacja TMMP na uroczystościach 100. poświęcenia Kościoła św. Rodziny w Pile
27-31 sierpniaPrzedstawiciele Towarzystwa w Cuxhaven (Maria Bochan i Jan Szwedziński) na 33. spotkaniu Stowarzyszenia Pilan Pochodzenia Niemieckiego, przyjęcie programu i określenie zadań realizowanych wspólnie
26 września„Spacerek po mieście” na osiedlu Podlasie, przewodnikiem Maciej Usurski, członek Zarządu TMMP i mieszkaniec osiedla. Spacer ulicami: Bydgoska, Lelewela i Korczaka, wizyta w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Kościele św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, spotkanie z gospodarzem świątyni, proboszczem, ks. dr prałatem Ryszardem Ryngwelskim
22 października„Spacerek po mieście”, na pilskim dworcu PKP, w przeddzień oficjalnego oddania odrestaurowanego po rocznym remoncie obiektu. Przewodnikami – Adam Stempieńprzedstawiciel inwestora i Roman Chwaliszewski konserwator zabytków, liczny udział członków Towarzystwa, członków Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego oraz mieszkańców miasta
24 październikaZmarła Koleżanka Zofia Adamczewska, członek Towarzystwa od 1995 roku, Członek Zarządu TMMP w latach 2001-2015
4 listopadaDelegacja TMMP (Maria Bochan i Jacek Stróżyński) na uroczystości 25.lecia Towarzystwa Miłośników Ziemi Gołanieckiej
2016 
5 majaSpacerek w Centrum Zastosowań Światła Philips Lighting Poland S.A., 20.osobowa grupa członków TMMP miała okazję poznać jedyne miejsce w Polsce, gdzie prezentowane są nowe zastosowania światła w różnych obszarach użytkowych. Lighting Application Center (LAC) w Pile to największe tego typu centrum Philips Lighting w Europie Centralnej i Wschodniej.  
14 majaNoc Muzeów w Towarzystwie Miłośników Miasta Piły, godz. 17.00 – 24.00 , „Piła, 4 czerwca 2006 roku” – prezentacje, dokumenty, wspomnienia.  Przypomnienie wydarzeń i zachowań mieszkańców Piły i regionu, darczyńców pomnika Jana Pawła II na pl. Zwycięstwa
5 lipcaPodjęto uchwałę powołującą Panią Marię Wyrzykowską w skład Zarządu, w miejsce zmarłej w październiku 2015 roku Koleżanki Zofii Adamczewskiej
15-20 lipcaPo raz piąty, w zorganizowanej grupie,  członkowie Stowarzyszenia Byłych Mieszkańców Piły Pochodzenia Niemieckiego (Heimatkreis Schneidemühl), którymi opiekuje się miasto Cuxhaven, odwiedzili swoje rodzinne miasto nad Gwdą.   Pobyt rozpoczął się od  sobotniego  pikniku nad Jeziorem Płotki, zorganizowanym przez Edwina Kemnitza, prezesa Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Pile.         
W programie wizyty była niedzielna przejażdżka po mieście śladami lat młodzieńczych i poznawanie  nowej Piły. Wszystkich zachwycił pięknie odrestaurowany  dworzec PKP i zadbany  park  miejski. Nie obyło się bez wspomnień i powrotu do wydarzeń z lipca 2009 roku, kiedy to podczas drugiego pobytu, posadzono w parku  z daru miasta – drzewko przyjaźni (tulipanowiec kanadyjski) i przekazano ławeczkę z dedykacją. Spotkanie z parkiem to również wspólne zdjęcie pilan przed pomnikiem, ufundowanym przez członków Stowarzyszenia w 2001 roku u jego wejścia. Tego dnia miało miejsce także koleżeńskie spotkanie przy kawie w Towarzystwie Miłośników Miasta Piły i  rozmowy   o treściach dalszej wzajemnej współpracy. 
Pobyt w Pile, to kolejne wtorkowe spotkanie w Ratuszu Miejskim, z dr Piotrem Głowskim prezydentem miasta Piły i prezentacja miasta jako miejsca przyjaznego mieszkańcom, aspirującego jednocześnie do roli centrum subregionu Północnej Wielkopolski.   Zarząd Stowarzyszenia  reprezentowali Pani Rosemarie Pohl, Pan Horst Vahldick  i Pan Johannes Schreiber, prezes z lat 2000-2011, organizator  grupowych przyjazdów do rodzinnego miasta w latach 2006, 2009 i 2011.
23 wrześniaOgłoszenie wyników XIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Agnieszki Bartol pt. „Ja i mój świat”. Do konkursu prace zgłosiło 612 autorów z całego kraju, ze wszystkich województw, nadesłając 4090 utworów wierszem i prozą. Najwięcej prac zgłosili twórcy z województw: wielkopolskiego, śląskiego, podkarpackiego, mazowieckiego i kujawsko- pomorskiego. Laureatami z naszego miasta zostali : Weronika Pytlarz, III nagroda w kategorii autorów do 15 lat i Aneta Wawrzyniak, wyróżnienie. Organizatorami  konkursu byli : Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile i Towarzystwo Miłośników Miasta Piły
2017 
19 kwietniaNominacja Marii Bochan do Pilskiego Komitetu Honorowego Obchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę i 100 r. wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919  
21 kwietnia Spotkanie z o. prof. dr hab. Eustachym Rakoczym paulinem z Jasnej Góry,   ur. w Budzyniu, kapelanem Żołnierzy Niepodległości,   Honorowym Obywatelem Chodzieży , promocja książki „Na ordynansach trwamy. Z Królową Polski – żołnierski apel”
30 czerwcaSpotkanie z  przedstawicielami Heimatwerk der Katholiken aus der Freien Prälatur Schneidemühl z Fuldy (Wolnej Prałatury Pilskiej ), wśród których byli członkowie Stowarzyszenia Pilan Pochodzenia Niemieckiego w Cuxhaven
1 lipcaUdział w jubileuszu 25. lecia Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego
2 lipcaUdział w poświęceniu Kaplicy Pamięci Freien Prälatur Schneidemühl  wybudowanej w sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Skrzatuszu.  Kaplica jest wotum dziękczynnym wiernych dawnej Wolnej Prałatury Pilskiej   i   przypomina współczesnym, o przedwojennych katolickich mieszkańcach tych ziem. Ufundowali ją wierni Heimatwerk der Katholiken aus der Freien Prälatur Schneidemühl z Fuldy oraz polscy darczyńcy. Fundacja jest jednocześnie upamiętnieniem katolickiego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Pile, zburzonego podczas działań wojennych w 1945 roku i nie odbudowanego po wojnie
24 – 28 sierpniaCzteroosobowa grupa w składzie : Maria Bochan, Jacek Stróżyński, Jan Szwedziński, Maciej Usurski reprezentująca Zarząd TMMP przebywała na zaproszenie Heimatkreis Schneidemühl e. V. w Cuxhaven i uczestniczyła w 35 spotkaniu dawnych mieszkańców naszego miasta, członków tego stowarzyszenia. Rok 2017 był rokiem 60. rocznicy przyjęcia przez miasto Cuxhaven patronatu nad byłymi mieszkańcami Schneidemühl
9 październikaZmarł Zygmunt Selwat, Pan Wypig, członek TMMP, który  w 2014 roku, w trosce o zachowanie dziedzictwa kulturowego miasta Piły, przekazał do zbiorów Towarzystwa, niezwykle cenny dar, księgi inwentarzowe firmy Wypig, z lat 1956 – 1990
14 październikaKolejny „Spacerek po mieście”, spacerek po Starych Koszycach, przewodnikiem Maciej Usurski
23 listopadaSpotkanie z Alicją Kobus, wiceprzewodnicząca Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich RP, przewodniczącą Filii Gmin Wyznaniowych w Poznaniu i Gminy Żydowskiej w Poznaniu
13 grudniaWykład dr. Michała Początka pt.” Władysław Biegański, lekarz i filozof, wspomnienie rocznicowe”
2018 
21 kwietniaWernisaż wystawy „6&a. Malarstwo” /Anny Mrosczok – Podolak i Andrzeja Podolaka”, siedziba TMMP nie mogła pomieścić przyjaciół i sympatyków twórców
7 lipcaUroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej siostrze Tekli Annie Budnowskiej, Przełożonej Generalnej Zgromadzenia, odznaczonej medalem „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata” na budynku przy ul. 11  listopada 38 Organizatorzy – Rodziny Budnowskich i Kabatów, Towarzystwo Miłośników Miasta Piły, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Dziekan Dekanatu Pilskiego Parafia św. Stanisława Kostki w Pile, Regionalne Centrum Kultury w Pile, „Gość Niedzielny”Program:15.00 – Odsłonięcie i poświęcenie tablicy, ul. 11 Listopada 3816.00 – Sympozjum, Regionalne Centrum Kultury, pl. Staszica 1, moderator Maria Bochan Roman Chwaliszewski, historyk, „Piła-miastem narodzin Anny Budnowskiej” Siostra Janina Kierstan, Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, „Kilka słów o Zgromadzeniu”Siostra dr Teresa Antonietta Frącek, Franciszkanka Rodziny Maryi, „Tekla Anna Budnowska- siostra ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi”Wypowiedzi wychowanek : Krystyna Wojtowicz, Renata Pacholska /list/, Regina Wolska, Maria Urbaniak „Łomna to był mój dom i szczęśliwe dzieciństwo, mimo wojny”Łucja Budnowska żona  Jana Budnowskiego, syna najmłodszego brata Józefa/1913-1992/, pilskiego nauczyciela, „W pamięci rodziny”  : Zwykła – niezwykła…..Ciocia AnnaBeata Stopczyńska, Gmina Żydowska w Poznaniu, „Instytut Yad Cashem i Sprawiedliwi wśród Narodów Świata ?”Maria Bochan, Jan Szwedziński „Siostra Tekla Anna Budnowska. Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, prezentacjaKarolina Pawłowska – „Gość Niedzielny”, „I co dalej ? Jaka będzie powstająca książka” 18.30 – Msza Święta w intencji Siostry Tekli Anny Budnowskiej, rodziny i darczyńców, kościół św. Stanisława Kostki, ul. Browarna  13Siostra Tekla Anna Budnowska pierwszą pilanką uhonorowaną przez Instytut Pamięci Narodowej „Yad Vashem” w Jerozolimie medalem  „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata”  Medal przyznano jej za ratowanie dzieci żydowskich w latach okupacji hitlerowskiej. Decyzję  podjęła Rada ds. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, 5 września 2016 roku w Jerozolimie.
Odznaczenie przekazane zostało rodzinie 22 stycznia 2018 roku w Gnieźnie podczas obchodów Dni Judaizmu.
Darczyńcą tablicy jest Paweł Ładziński, Agencja Opus Design Studio.
Tablicę odsłonili : Siostra Janina Kierstan, Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Pan  Jan  Budnowski bratanek, mieszkaniec naszego miasta  i Pani  Krystyna Kabat z Chodzieży, żona siostrzeńca Romana. Aktu poświęcenia tablicy dokonał  ks. Dariusz Presnal SDB, Wicedziekan  Dekanatu Pilskiego.
W czasie sympozjum Rodziny Budnowskich i Kabatów przekazał Medal –  Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.Uroczystość przy licznym udziale mieszkańców Piły i regionalistów z Chodzieży, Wyrzyska, Kaczor  uświetnił pilski chór „Halka”, którego założycielem w 1917 roku był Józef Budnowski, ojciec siostry Tekli.
16 wrześniaMaria Bochan i Maria Wyrzykowska w Warszawie, udział w uroczystej Mszy św. w 123 rocznicę  śmierci św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego założyciela Zgromadzenia Franciszkanek Rodziny Maryi, Archikatedra św. Jana ; Konferencja „Matka  Tekla Anna Budnowska. Sprawiedliwa wśród Narodów Świata”, Dom Generalny Zgromadzenia, ul. Żelazna 98 – wypowiedzi wychowanek z Polski, Niemiec, Anglii, wystąpienie Marii Bochan
24 listopadaDelegacja TMMP na odsłonięciu pomnika poświęconego Powstańcom Wielkopolskich na cmentarzu w Kaczorach  powstałego z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Kaczor i Okolic
5 grudniaSympozjum „Piła a Niepodległa” – Regionalne Centrum Kultury Fabryka Emocji , pl. Staszica 1, sala kameralna Organizator – Towarzystwo Miłośników Miasta Piły;  Partnerzy : Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile, Muzeum Stanisława Staszica w Pile, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Koło Nr 9 w Pile, Regionalne Centrum Kultury Fabryka Emocji w Pile, Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile, Archiwum Salezjańskiej Inspektorii Pilskiej, Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Pile
Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Piły
Wykłady i komunikaty:Piła w latach I wojny światowej 1914 – 1918, Marek FijałkowskiZasługi rodu Drygasów, Michał PoczątekUdział pilan w pracach Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej, Roman ChwaliszewskiZwiązek Polaków w Niemczech, Oddział w Pile, Robert KolasaTowarzystwo Śpiewu Kościelnego „Halka”, Przemysław WojnarowskiKościół na drogach do wolności w XX wieku, ks. Jarosław Wąsowicz SDBStan upamiętnienia Powstania Wielkopolskiego w Pile, Wojciech KicmanRelacje między Polakami a żołnierzami, więźniami obozu jenieckiego w Pile, w świetle dokumentów i wspomnień, Maciej UsurskiKształtowanie się państwowości polskiej na terenach północno – zachodniej Wielkopolski w świetle zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Pile, Danuta ŻebrowskaTowarzystwo Miłośników Miasta Piły a Niepodległa, Jacek StróżyńskiModerator Maria Bochan prezes TMMPWystawy
 „Plakaty patriotyczne z okresu walk o niepodległość 1918-1921″ zorganizowana przez Muzeum Stanisława Staszica                      Wystawa prezentowała 19 plakatów, wśród których były plakaty werbunkowe, egzemplarze upamiętniające ważne wydarzenia historyczne oraz plakaty zachęcające obywateli do okazywania hojności na potrzeby wojska. Większość obiektów związana była z wojną polsko-bolszewicką 1920 r., ale były również plakaty poświęcone powstańcom wielkopolskim i walce o wytyczenie granic na Śląsku. Wszystkie plakaty pochodziły ze zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
„Oni walczyli o Polskę 1918-1945 – patrioci regionu Północnej Wielkopolski” przygotowana przez Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych. Ekspozycja przybliżała sylwetki bohaterów tamtych trudnych dla Polski dni. Prezentowany jej fragment przedstawiał sylwetki 9 osób związanych z historią miasta Piły.
W sympozjum licznie uczestniczyła młodzież naszego miasta, nauczyciele historii i  wiedzy o społeczeństwie, członkowie Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Koło Nr 9 w Pile, członkowie Towarzystwa Miłośników Miasta Piły, członkowie zaprzyjaźnionych towarzystw regionalnych : Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej, Towarzystwa Przyjaciół Wyrzyska, Stowarzyszenia Przyjaciół Kaczor i Okolic, oraz mieszkańcy Piły.
28 grudniaTowarzystwo Miłośników Miasta Piły wśród organizatorów obchodów 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego i 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości; Młodzieżowy Dom Kultury Wystawa „ Powstaniec wielkopolski Antoni Knajdek – żołnierz, artysta, fotograf”. Promocja tomiku poezji „ Niepodległa. Moje wiersze – Aleksandry Bogdan z domu Snadna”.