Statut

STATUT TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW MIASTA PIŁY


Rozdział I
Nazwa, teren działania i charakter prawny
§1

Stowarzyszenie pod nazwą „Towarzystwo Miłośników Miasta Piły” zwane dalej „Towarzystwem” jest dobrowolnym, samorządowym zrzeszeniem. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 nr 20, póz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§2
1.   Terenem działania Towarzystwa i jego siedzibą jest miasto Piła.
2.   Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
§3
Towarzystwo ma charakter społeczny, a realizację swych statutowych zadań opiera na pracy społecznej swych członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
§4
1.  Towarzystwo używa pieczęci podłużnej  i okrągłej z napisem Towarzystwo Miłośników Miasta Piły oraz może posiadać odznaki organizacyjne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2.  Towarzystwo może używać pieczęci z wizerunkiem herbu Piły zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Piły

Rozdział II
Cel i środki Towarzystwa
§5

Celem Towarzystwa jest szerzenie i umacnianie przywiązania do miasta wśród jego mieszkańców i przyjaciół zamiejscowych, upowszechnianie dziejów miasta, opieka nad pomnikami historii, kultury i przyrody, jego promocja na zewnątrz, wspieranie działań społecznych i kulturalnych oraz troska o estetyczny wygląd miasta.
§6
Dla osiągnięcia tego celu Towarzystwo Miłośników Miasta Piły:
1)      podejmuje z własnej inicjatywy i popiera wszelkie działania zmierzające do gospodarczego i kulturalnego rozwoju miasta oraz polepszenia warunków życia mieszkańców,
2)      troszczy się o estetyczny wygląd miasta i ochronę środowiska,
3)      organizuje zebrania, odczyty, konferencje naukowe, konkursy i inne imprezy o tematyce związanej z miastem i okolicą,
4)      wydaje publikacje o tematyce związanej z miastem i okolicą,
5)      popularyzuje działalność wybitnych postaci historycznych miasta, zwłaszcza Stanisława Staszica,
6)      spełnia społeczną opiekę nad pomnikami historii, kultury i przyrody miasta,
7)      stara się o upamiętnienie ważniejszych wydarzeń historycznych przez wydawnictwa, tablice pamiątkowe itp.,
8)      proponuje i opiniuje nadawanie nazw ulicom, placom i innym obiektom miejskim,
9)      gromadzi materiały i pamiątki historyczne związane z Piłą,
10)    interesuje się wszelkimi sprawami miasta i przedstawia odpowiednim czynnikom własne stanowisko,
11)    współdziała dla osiągnięcia swoich celów z innymi instytucjami i grupami społecznymi, a zwłaszcza z młodzieżą,
12)    popularyzuje swoje cele i działalność wśród mieszkańców miasta i jego przyjaciół zamiejscowych,
13)    występuje o przyznanie nagród i odznaczeń państwowych oraz wyróżnień miejskich i wojewódzkich dla zasłużonych i wyróżniających się w pracy na rzecz miasta,
14)    współpracuje z innymi organizacjami społecznymi i kulturalnymi miasta,
15)    uczestniczy w krajowym i międzynarodowym ruchu regionalnym,
16)    organizuje i dokumentuje badania dotyczące miasta i jego okolic.
§7
Towarzystwo może prowadzić samodzielną działalność gospodarczo – finansową

Rozdział III
Członkowie Towarzystwa ich prawa i obowiązki

Towarzystwo składa się z członków:
1)     zwyczajnych,
2)     wspierających,
3)     honorowych
1.     Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być pełnoletnia osoba fizyczna, która pragnie wnieść swój wkład pracy w urzeczywistnianie celu Towarzystwa i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Towarzystwa.
2.     Przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych następuje na drodze uchwały Zarządu Towarzystwa.
§ 10
1.     Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna popierająca cel Towarzystwa i udzielająca mu materialnego poparcia.
2.     Przyjmowanie i określanie z listy członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa.§ 11
1.     Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celu Towarzystwa.
2.     Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Towarzystwa.
3.     Walne Zebranie może uhonorować osobę szczególnie zasłużoną dla Towarzystwa godnością „Honorowy Prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Piły”.
§12
1. Członkowie zwyczajni honorowi mają prawo:
1)     czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa,
2)     korzystania z pomocy i urządzeń Towarzystwa,
3)     zgłaszania wniosków dotyczących działalności Towarzystwa.
2.     Członkom wspierającym przysługują uprawnienia członków zwyczajnych z tym, że nie maj ą oni prawa czynnego i biernego do władz Towarzystwa.
§13
Członkowie Towarzystwa są zobowiązani :
1)    aktywnie uczestniczyć w realizacji celu Towarzystwa,
2)    przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
3)    opłacać  składki  miesięczne  w wysokości  ustalonej   w uchwale  Walnego Zebrania Członków.
§14
1.    Członkostwo wygasa przez:
1)    dobrowolne wystąpienie z Towarzystwa zgłoszone na piśmie,
2)    wykluczenie na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Towarzystwa,
3)    skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkowa utraty praw publicznych za czyn popełniony z niskich pobudek,
4)    śmierć członka.
2.    Od uchwały Zarządu Towarzystwa o wykluczeniu, członek Towarzystwa ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków.


Rozdział IV
Władze Towarzystwa
§15

1.    Władzami Towarzystwa są:
1)    Walne Zebranie Członków,
2)    Zarząd Towarzystwa,
3)    Prezydium Zarządu,
4)    Komisja Rewizyjna.
2.    Kadencja władz Towarzystwa trwa 4 lata.
§16
1.     Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa
2.     Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§17
1.     Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1)     uchwalenie zmian statutu Towarzystwa,
2)     uchwalenie programu działalności Towarzystwa,
3)     rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej,
4)     udzielanie absolutorium Zarządowi Towarzystwa,
5)     podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Towarzystwa, Komisję Rewizyjną oraz członków Towarzystwa, a w szczególności uchwał w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej składki,
6)     wybór Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej,
7)     uchwalenie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa,
8)     nadawanie godności Członka Honorowego i Prezesa Honorowego Towarzystwa Miłośników Miasta Piły na wniosek Zarządu Towarzystwa,
9)     przyjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa,
10)   podejmowanie innych uchwal, które wymagają decyzji Walnego Zebrania Członków.
2.    Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywaj ą się w głosowaniu jawnym. Za wybranych uważa się kolejno tych kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
§18
1.    Zwyczajne  Walne  Zebranie  Członków  odbywa  się  raz  w roku,  natomiast sprawozdawczo – wyborcze co 4 lata.
2.    O terminie Walnego zebrania Członków wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd Towarzystwa zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
§ 19
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Towarzystwa w terminie l miesiąca od dnia:
1)    podjęcia uchwały Zarządu Towarzystwa,
2)    żądania Komisji Rewizyjnej,
3)    pisemnego wniosku co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Towarzystwa.
§20
W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
1)    z głosem stanowiącym – członkowie Towarzystwa,
2)    z głosem doradczym – osoby zaproszone.
§21
Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków w pierwszym terminie, a w drugim bez względu na liczbę obecnych, jeżeli statut nie stanowi inaczej. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym.
§22
1.    Zarząd składa się z 11 członków.
2.    Zarząd Towarzystwa może dokooptować do swego składu nowych członków w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu Zarządu.
§23
Do uprawnień Zarządu Towarzystwa należy w szczególności:
–      wybór Prezydium Zarządu,
–      zwoływanie Walnych Zebrań zwyczajnych i nadzwyczajnych,
–      powoływanie zespołów i ich kierowników,
–      przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających,
–      tworzenie kół Towarzystwa,
–      uchwalenie   planów pracy oraz potwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,
–      uchwalenie preliminarzy budżetowych,
–      zarządzanie i administrowanie majątkiem Towarzystwa oraz prowadzenie dokumentacji i ewidencji w tym zakresie.
§24
Do obowiązków Zarządu należy w szczególności:
–      realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
–      reprezentowanie Towarzystwa na  zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
–      prowadzenie sekretariatu Towarzystwa,
–      organizowanie imprez społeczno – kulturalnych,
–      organizowanie opieki nad pomnikami historii miasta,
–      popieranie inicjatyw społeczno – kulturalnych,
–      współdziałanie z innymi organizacjami społeczno – kulturalnymi,
–      upowszechnianie dziej ów miasta,
–      podejmowanie innych uchwał w sprawach Towarzystwa nie należących do właściwości innych władz.
§ 25
1.    Posiedzenia Zarządu Towarzystwa winny odbywać się co najmniej raz w kwartale.
2.    Uchwały zapadaj ą zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Towarzystwa. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
§ 26
Zarząd Towarzystwa wybiera spośród swych członków Prezydium w liczbie 5 osób, w tym Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
§27
1.    Zakres kompetencji i działalności Prezydium Zarządu obejmuje:
–      kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa,
–      podejmowanie decyzji i inicjatyw społeczno – kulturalnych,
–      przygotowywanie i opracowywanie materiałów na posiedzenia Zarządu,
–      inicjowanie i prowadzenie innych prac wynikających z postanowień statutu.
2.    Oświadczanie woli za Towarzystwo składaj ą dwaj członkowie Prezydium Zarządu.
3.    Oświadczenia pisemne skierowane do Towarzystwa a złożone w jego lokalu albo jednemu z członków Prezydium maj ą skutek normy względem Towarzystwa.
§28
Posiedzenia Prezydium Zarządu winny odbywać się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
§29
Organizację  i tryb pracy Zarządu Towarzystwa oraz jego Prezydium określają regulaminy uchwalone przez Walne Zebranie Członków.
§30
Komisja Rewizyjna jest organem nadzorującym i kontrolującym prace Zarządu.
§31
Komisja Rewizyjna wybierana jest na Walnym Zebraniu, a kadencja trwa 4 lata. Komisja składa się z 3 osób i wybiera spośród siebie przewodniczącego.
§32
Komisja Rewizyjna upoważniona jest do:
–      nadzoru i kontroli całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, pod względem celowości, prawidłowości i rzetelności,
–      kontroli opłacania składek członkowskich, występowania do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi i żądania wyjaśnień, wglądu do ksiąg kasowych i stwierdzania stanu kasy, składania sprawozdań na Walnym Zebraniu,
–      kontroli prawidłowości budżetu Towarzystwa.
§ 33
Komisja Rewizyjna ma obowiązek przynajmniej raz w roku na jeden miesiąc przed Walnym Zebraniem Członków przeprowadzić kontrole stanu kasy i ksiąg.
§34
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu oraz Prezydium Zarządu.
§35
1 .Na majątek Towarzystwa składają się ruchomości, nieruchomości i fundusze. 2. Na fundusze Towarzystwa składaj ą się:
1)    dotacje państwowe, dotacje społeczne i składki członkowskie,
2)    dochody z imprez,
3)    wpisy i darowizny,
4)    inne wpływy z działalności statutowej.
§36
Dysponowanie funduszami i majątkiem Towarzystwa może odbywać się jedynie zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu i obowiązującymi przepisami finansowymi.
§37
Zmiana niniejszego statutu lub rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić jedynie na mocy uchwały podjętej przez Walne Zebranie.
§ 38
Wnioski o zmianę statutu lub rozwiązanie Towarzystwa mogą być zgłaszane jedynie jako zwykłe z zachowaniem postanowień statutowych przy czym wniosek o rozwiązanie Towarzystwa musi uzyskać większość % członków obecnych na Zebraniu przy obecności co najmniej połowy członków Towarzystwa.
§39
Wniosek o zmianę statutu musi uzyskać większość 2/3 członków obecnych na Zebraniu.
§40
Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określa sposób przeprowadzenia likwidacji i cel na jaki ma być przeznaczony majątek Towarzystwa oraz powołuje komisję likwidacyjną.
§41
Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu majątku wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.