Schnitter Borys Jan Kanut dr

Urodził się 5 września 1913 roku we Wrześni, zm. 28 września 1979 roku w Poznaniu, pochowany na cmentarzu Junikowskim w Poznaniu, pole 34 kwatera 7 rząd 2 miejsce 15

lekarz chirurg, wybitny specjalista, dyrektor Szpitala Miejskiego 1950 – 1959, działacz społeczny, popularyzator zasług Stanisława Staszica

Rodzice : Jerzy Wojciech Bernard Schnitter( Połajewo 1887, Ostaszkowo 1940) lekarz i Mieczysława Kazimiera Schnitter z domu Szlachetka( ur.Wągrowiec 1880, zm. ?)

Żona Emilia Schnitter dr z domu Olszewska, lekarz, ślub 26 lutego 1940 roku; syn Jerzy Maria Schnitter, ur. 24.02.1953

Absolwent gimnazjum we Wrześni 1931, student i absolwent medycyny na Uniwersytecie Poznańskim 1939, dyplom lekarski 2 września 1939 roku. Członek Korporacji Akademickiej Chroboria, męskiej organizacji akademickiej Poznania wzorującej się na działalności wileńskich filomatów i filaretów, wiceprezes w semestrze zimowym 1935/36 i semestrze letnim 1936/37. Przedstawiciel Chroborii na zjazdach Związku Polskich Korporacji Akademickich, sekretarz Koła Wrześnian 1931/32 i prezes Koła Medyków 1937.

W czasie okupacji w Krakowie. Po wojnie praktyka lekarska w Poznaniu. Doktorat na Uniwersytecie Poznańskim w 1947 na podstawie rozprawy „Rafał Józef Czerniakowski, ojciec chirurgii polskiej”.

W Pile, od 1950 do 1959, dyrektor Szpitala Miejskiego. Posiadając drugi stopień specjalizacji w dziedzinie chirurgii, kieruje jednocześnie jako ordynator oddziałem chirurgii. Odbudowuje i rozbudowuje obiekty szpitala przy al. Wojska Polskiego, tworzy nowe oddziały. W pierwszym roku jego dyrektorowania liczba łóżek wzrasta ze 100 do 225. W listopadzie 1951 w wyremontowanym pawilonie otwiera oddział zakaźny, a nieco później w 1952, oddziały – gruźliczy i skórno – wenerologiczny. Również w tym roku, na piętrze w budynku głównym, uruchamia oddział dziecięcy, a w 1958 przenosi do specjalnie przystosowanego pawilonu z 40 łóżkami. Natomiast w 1954, w czwartym roku zarządzania, szpital dysponuje siedmioma oddziałami, nowoczesnym urządzeniem i sprzętem lekarskim oraz 370 łóżkami.

Pod jego zarządem Szpital Miejski w Pile staje się znaczącą placówką medyczną w Wielkopolsce zatrudniającą wielu cenionych specjalistów i ośrodkiem, w którym wiedzę oraz praktykę chirurgiczną nabywają młodzi lekarze. Osobistym sukcesem dyrektora Schnittera jest nadanie szpitalowi w 1954 imienia Stanisława Staszica.

Dr Borys Schnitter oprócz pracy zawodowej prowadził działalność naukową, społeczną i popularyzatorską związana przede wszystkim z postacią Stanisława Staszica. Przez prof. dr hab. Zbigniewa J. Wójcika z Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk nazwany został polskim piewcą zasług Stanisława Staszica dla medycyny po drugiej wojnie światowej.

Większość jego artykułów naukowych z lat 1955-1963 ma charakter okolicznościowy. Ogłosił m.in. następujące artykuły : Zasługi Staszica dla medycyny : w dwusetną rocznicę urodzin//Służba Zdrowia.- 1955 R.7, nr 45, s.4; Zainteresowania medyczne Stanisława Staszica : w dwusetną rocznicę//Polski Tygodnik Lekarski. – 1956 R.11, nr 25, s. 1141 -1144; Zainteresowania medyczne Stanisława Staszica//Piła miasto Stanisława Staszica/Stanisław Krokowski – Piła : Prezydium Miejskiej Rady Narodowej.- 1956,s. 77-84; Stanisław Staszic a rozwój medycyny w okresie Oświecenia//Rocznik Pilski. – 1960 R.1, s. 85 – 94. Natomiast studium „ Balneologia i klimatologia w pracach Stanisława Staszica”, jedną z ostatnich jego prac na ten temat, ukazującą zainteresowanie autora „Ziemiorództwa” przede wszystkim źródłami mineralnymi, ogłasza w t. 12 z 1963 kwartalnika „Balneologia Polska” na stronach 225 – 229

Założyciel i prezesa Koła Przyjaciół Muzeum Stanisława Staszica, 1953 – 1957, powiększa liczbę członków, organizuje wystawy, wieczory artystyczne, regularne zebrania naukowe i konferencje poświęcone patronowi Towarzystwa. Występuje do Ministra Kultury i Sztuki o ogłoszenie Roku Staszicowskiego w 1955, oraz wybudowanie pomnika Staszica w Pile z funduszu centralnego. Wydaje w 1956, drukiem pierwszą w języku polskim publikację o mieście pt. „Piła miasto Stanisława Staszica” w opracowaniu Stanisława Krokowskiego z Poznania.

Wiceprzewodniczący Komitetu Obchodów 200. Urodzin Stanisława Staszica, 1954-1955, którego staraniem 22 lipca 1955 otwarto odrestaurowany i przebudowany dom rodzinny Staszica. Natomiast 13 listopada 1955 potwierdzono fakt nadania imienia Stanisława Staszica szpitalowi miejskiemu stosowną tablicą pamiątkową i przekazano społeczności miasta skromny pomnik Staszica w parku miejskim.

Należał do grona osób, które współdziałając także od 1957 w Kole Terenowym Polskiego Towarzystwa Historycznego, którego był zastępcą prezesa, wydali w latach 1960-1962 „Rocznik Pilski”. Był członkiem komitetu redakcyjnego pierwszego tomu na 1960 rok.

Działacz Polskiego Czerwonego Krzyża, członek Oddziału Naukowego Towarzystwa Chirurgów w Poznaniu.

Wyrazem dla dokonań dr Schnittera było powierzenie jemu i pilskim chirurgom organizacji 23 czerwca 1959 sesji wyjazdowej Poznańskiego Oddziału Naukowego Towarzystwa Chirurgów, na której pilanie wygłosili 3 wykłady. Dr Schnitter przedstawił referat „Analiza wycięć żołądka przy chorobie wrzodowej”.

Po opuszczeniu Piły w 1960 pracował jako lekarz i ordynator Oddziału Chirurgicznego w zakładach Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

Uhonorowany : Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi 1958, Odznaka 15 – lecia PCK „Za aktywną pracę w PCK” 1959, Odznaka „Za wzorowa pracę w służbie zdrowia” 1951.

Bibliografia

Źródła
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 1953 r. w sprawie nadania odznaki „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”//Monitor Polski.-1953, nr A-64, poz. 735 : załącznik nr 11
Archiwum Muzeum Stanisława Staszica

Opracowania
Piła miasto Stanisława Staszica/Stanisław Krokowski – Piła : Prezydium Miejskiej Rady Narodowej.- 1956,s. 40 – 43: il.; Działalność Powiatowego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża//Głos Pilski.-1959, nr 3-4,s.20; Piętnaście lat medycyny w Pile//Głos Pilski.- 1959, nr 3-4, s.8; Poznański Oddział Naukowego Tow. Chirurgów obradował w Pile//Głos Pilski. -1959, nr 3-4, s.16; Próba podjęcia pracy naukowej w Pile w latach 1950 – 1956/Jan Gruchała// Rocznik Pilski R.1 : 1960, s. 146 – 149; Z działalności Koła Terenowego Polskiego Towarzystwa Historycznego w Pile//Rocznik Pilski R.1 : 1960, s. 152-153; Kalendarz ważniejszych wydarzeń miasta Piły od 14 II 1945 do 31 XII 1958 r.//Rocznik Pilski R.1 : 1960, s. 165 – 171; Tradycja staszicowska w Pile i regionie/Roman Chwaliszewski//Stanisław Staszic wielki syn ziemi pilskiej.-Piła : Muzeum Okregowe im. Stanisława Staszica.- 1986, s.27 -28; Stanisław Staszic : organizator nauki i gospodarki/Zbigniew Wójcik.- Kraków : Stowarzyszenie Wychowanków Akademii Górniczo – Hutniczej. – 1999, s. 166-167; Borys Schnitter : plebiscyt Pilanin XX wieku//Tygodnik Nowy.- 2000, nr 43, s. XII : il.; Stanisława Staszica związki z medycyną/Zbigniew J. Wójcik// Analecta.-2001 T.10, nr 2, s. 83; Zarys dziejów szpitala miejskiego w Pile w XX w./Michał Początek//Kronika Wielkopolski.- 2005, nr 3, s.76; Ochrona zdrowia w Pile w latach 1945-2000/Michał Początek// Zarys dziejów Piły w latach 1945-2000 : praca zbiorowa/Marek Fijałkowski : redakcja.- Piła : Gmina Piła.- 2013, s. 197; www.ogrodywspomnien.pl;www.archiwumkorporacyjne.pl;www.policjapanstwowa.pl/Ostaszków/Jerzy Schnitter; Rocznik Pilski i Rocznik Nadnotecki/Maria Bochan//Przegląd Wielkopolski.- 2013, nr 2, s. 18 ; choniawko.cba.pl/wp-Z dziejów Piły w latach 1945-1975.-s.81-82.

Opracowała Maria Bochan