Kalendarium pilskie 2024

575 r. (1449)pierwszej pisanej wzmianki o Pile w poznańskich księgach konsystorskich. W dokumencie tym wymieniony jest „pracowity
młynarz Paweł Woyth”. Nie wiemy czy owe „Woyth” jest  przezwiskiem czy odnosi się do pełnionego urzędu. W dokumencie z 1451 r. pojawia się również Paweł ale wyraźnie jest już określony jako wójt. Jeśli przyjąć, że rzeczony Paweł występujący w obu dokumentach to ta sama osoba, to można przyjąć, że Piła była już miastem w 1449 roku 
415 r.(1609)królowa Konstancja, z woli króla Zygmunta III Wazy, staje się  właścicielką miasta Piły wraz  z całym starostwem ujsko – pilskim
1.01.25 r. (1999) utworzenia powiatu pilskiego
7.01.15 r. (2009) nadania imienia Kazimierza Zygmunta Rybickiego Rejonowej Organizacji Ligi Obrony Kraju w Pile
17.01.20 r. śm. (2004) Henryka Pankaua, prawnika, pracownika samorządowego, działacza gospodarczego i kulturalnego, regionalisty, organizatora Towarzystwa Miłośników Miasta Piły, Honorowego Obywatela Miasta Piły (2004), Honorowego Prezesa Towarzystwa Miłośników Miasta Piły (2001), ur. 20.05.1924
27.01.20 r.(2004) uhonorowania przez Radę Miasta Piły, Zygmunta Borasa, Henryka Pankaua, Bogdana Toboły, członków Towarzystwa Miłośników Miasta Piły, tytułem Honorowego Obywatela Miasta Piły
17.03.30 r. śm.(1994) siostry  Anny Tekli Budnowskiej, przełożonej generalnej  Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Sprawiedliwej wśród Narodów Świata, ur. 7.07.1907 w Pile        
04.20 r. (2004) powstania Bractwa Turystyki Rowerowej
23.04.30 r. (1994) – podpisania paktu przyjaźni miast z  miastem Chatellerault we  Francji  
05.35 r. (1989) utworzenia Oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej
05.65 lat temu (1959) staraniem oddziału Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich rozpoczęto wydawanie miesięcznika „Głos Pilski”, którego redaktorem naczelnym był inż. Jerzy Garski. Pismo obejmowało swoim zasięgiem powiaty : miasto Piła, chodzieski, czarnkowski, trzcianecki, wałecki i złotowski
05.30 r. (1994) utworzenia Poradni Opieki Paliatywnej
1.05.25 r. śm. (1999) Andrzeja Mikołaja Sobolewskiego, malarza, performera, ur. w 1955 w Trzciance
23.05.5 r. śm.(2019) Tadeusza Wyrwy – Krzyżańskiego, poety, prozaika, krytyka literackiego, dziennikarza, malarza, grafika, ur. 21.10.1947 w Kuźnicy Czarnkowskiej
18-19.06. 65 r. (1959) I Żakinady Szkół Średnich Piły
18-22.06.35. (1989) Międzynarodowego  Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania” Piła-Jastrowie
26.06.5 r. śm. (2019) Danuty Pisarek Dassary, artystki malarza, grafika,   twórczyni małych form grafiki użytkowej, mistrzyni ex librisów,
ur. 16.01.1953 w Pile
7.07.190 r. (1834)  wielkiego pożaru miasta, spłonęło  200 domów  przy Nowym Rynku i sąsiednich ulicach, spalił się ratusz z archiwum miejskim, zawierającym liczne dokumenty o polskości Piły
22.07.50 r. (1974) odznaczenia miasta,  za wybitne osiągnięcia w
odbudowie  i rozwoju, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu  
Odrodzenia Polski
22.08.45 r. (1979) otwarcia Centrum Strzelectwa Sportowego „Tarcza”
25.08.110 r. (1914)  utworzenia na  terenie dawnego placu ćwiczeń  149pułku piechoty, położonego między szosą w kierunku Bydgoszczy
a obecną ul. Wawelską obozu dla jeńców wojennych różnych
narodowości. Pierwszymi byli żołnierze armii rosyjskiej. Później
kierowano do niego jeńców innych państw ententy : belgijskich,
brytyjskich, francuskich. Wśród jeńców byli przedstawiciele
różnych narodowości i wyznań. Łącznie w ewidencji obozowej
odnotowano 41501 osób. Obóz funkcjonował do stycznia 1919 roku.
09.85. (1939) utworzenia w połowie września, na terenie dawnych
zakładów lotniczych, obozu przejściowego „Albatros” dla cywilnych
jeńców wojennych narodowości polskiej i żydowskiej. Przez obóz
przeszło ok. 900 więźniów. Byli wśród nich działacze spod znaku
Rodła z Ziemi Złotowskiej, patrioci z powiatów : chodzieskiego,
czarnkowskiego i wyrzyskiego
1.09.25 r. (1999) rozpoczęcia działalności Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego
12.09.175. r. śm. (1849) Pantaleona Wawrzyńca Szumana, prawnika, działacza politycznego, orędownika spraw polskich, patrona
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile ( od 1992),
ur.27.07.1782
15.09.70r. (1954) utworzenia Szkoły Policji w Pile
23.09.45 r.(1979) I Międzynarodowego Biennale Fotografii Artystycznej „Dziecko”
28.09.85 r. (1939)utworzenia obozu pracy „Fea Werke” przy ul. Kossaka.  Obóz ewakuowano  25 stycznia 1945. Pierwszymi uwięzionymi byli
Polacy z Bydgoszczy. Więźniowie pracowali na potrzeby armii.
Oprócz Polaków przebywali w nim  Francuzi, Rosjanie, Litwini
i  Łotysze 
10.45 lat temu (1979) odbyły się po raz pierwszy Pilskie Dni Literatury dla Dzieci i Młodzieży, zorganizowane przez Wojewódzką Bibliotekę
Publiczną, obecnie Powiatową i Miejska Bibliotekę Publiczną
2.11.70 lat temu (1954) na podstawie uchwały Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Poznaniu włączono do miasta Piły gromadę Koszyce
z przysiółkiem Kuźnica Pilska, obszar miasta obejmował 8792,44 ha
25.11.45r. (1979) ukazania się pierwszego numeru „Tygodnika Pilskiego”, redaktorem naczelnym był Henryk Wandowski
17.12.45r.(1979) powołania dekretem ks. Idziego Vigano, Przełożonego
Generalnego, Salezjańskiej Inspektorii  św. Wojciecha w Pile.
Pierwszym inspektorem mianowano 18 maja 1980 roku, ks. Henryka
Jaceniuka
30.12.25 r. (1999) odsłonięcia kamienia z tablicą upamiętniającą
uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, u zbiegu ulic: al.
Powstańców Wielkopolskich/Bydgoska
31.12.75 lat temu (1949) Piła liczyła 20 tys. mieszkańców   
31.12.70 lat temu (1954) miasto liczyło ponad 25 tys. mieszkańców