Adamczewska Zofia Minna

Urodzona 1 czerwca 1943 r. w Kassel (Niemcy), zm. 24 października 2015 r. w Pile, pochowana na cmentarzu w Łodzi.

Nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wizytator szkolny

Córka Kazimierza i Elzy Marczyk .

Ur. się na terenie Niemiec, dokąd rodzice zostali wywiezieni jako robotnicy przymusowi. W 1947 r. powróciła transportem do Polski i zamieszkała na stałe w Pile.  W 1957 r. ukończyła   Szkołę Podstawową Nr 2 , a świadectwo dojrzałości zdobyła  w 1961 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pile.

Była absolwentką Studium Nauczycielskim im. Stefana  Żeromskiego w Poznaniu. W 1980 r. ukończyła studia magisterskie w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Napisała pracę magisterską  o instytucji, którą później przez 22 lata kierowała,   pt. „Powstanie i działalność Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Pile  w latach 1956-1979”. W  1988 r. ukończyła studia podyplomowe – organizacja i zarządzanie oświatą dla kadry kierowniczej w Poznaniu. Drugi stopień specjalizacji zawodowej uzyskała w 1989 r., a w 2001 r. zdała egzamin  na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Pracę zawodową rozpoczęła w 1962 r., w Szkole Podstawowej nr  2 w Pile.  W latach 1974 – 1986 była wizytatorem w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego w Pile. Odpowiadała za  planowanie i zatrudnianie kadr pedagogicznych jednostek oświatowych w Pile.

Od 1 listopada 1985 była dyrektorem Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Pile, a po reformie administracyjnej w 1999 r. –  Publicznej Biblioteki Pedagogicznej. Funkcję   pełniła nieprzerwanie do  31 sierpnia 2007 r., do momentu przejścia na emeryturę.

Biblioteka Pedagogiczna w Pile, którą przez 22 lata kierowała była instytucją oświatową, podlegającą Ministerstwu Edukacji Narodowej. Posiadała pięć filii: w Chodzieży, Czarnkowie, Trzciance ,Wągrowcu i Złotowie.   Stanowiła centrum informacji pedagogicznej i nawiązywała   działalnością do długoletniej tradycji instytucji wspierających kształcących się i doskonalących nauczycieli. Wspomagała   rozwój zawodowy nauczycieli poprzez zapewnienie dostępu do źródeł wiedzy i informacji edukacyjnej, oraz promowała nowe kierunki i obszary działalności edukacyjnej.

Prowadziła różnorodną działalność dydaktyczną  w ramach ścieżki edukacyjnej „Edukacja czytelnicza i medialna”. Aktywnie współpracowała z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Pile. Uczestniczyła w różnych przedsięwzięciach środowiskowych, m.in. : w konferencjach metodycznych,  w organizacji kilku edycji Forum Twórczych Nauczycieli i Targów Książki Edukacyjnej „Libra”. Na terenie Biblioteki organizowała   konferencje metodyczne, zespoły samokształceniowe np.: „Multimedia we współczesnej dydaktyce”, „Regionalizm
w nauczaniu”, „Współpraca bibliotek szkolnych z Pedagogiczną Biblioteka Publiczną”.

Zabiegała o rozwój bazy biblioteki, powiększenie zbiorów i permanentne podwyższanie kwalifikacji przez zatrudnionych nauczycieli bibliotekarzy. Kierowała na  bibliotekoznawcze studia magisterskie lub podyplomowe. Stwarzała możliwość  uczestniczenia w  konferencjach naukowych organizowanych  przez biblioteki krajowe, m.in.    Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu., Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Uniwersytetu Warszawskiego i biblioteki pedagogiczne we Wrocławiu, Szczecinie, Bydgoszczy i Poznaniu.

W latach 2001-2007    sukcesywnie komputeryzowała bibliotekę,  w programie bibliotecznym SOWA. W 2006 r.  utworzyła Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.

W 1963 r. wyszła za mąż za Konrada Adamczewskiego. Miała dwie córki Aldonę
(ur. 1963 r.) i Justynę  (ur. 1970 r.). Starsza, związana zawodowo z edukacją, pełni funkcję wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodzi, młodsza mieszka we Włoszech
i jest pielęgniarką.

 Była   radną   Rady Miasta Piły, w latach 1998- 2002,    pracowała w   Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Rewizyjnej.

Oprócz obowiązków zawodowych pełniła funkcje społeczne. Jako członek  Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich od 1990 roku, wchodziła w skład Zarządu Oddziału w Pile, w latach 2002-2005. Reprezentowała Oddział Pilski jako delegat na zjazdach okręgowych w Poznaniu w maju 2002 roku i w marcu 2005 roku. W  latach 2005 – 2009 pracowała w Okręgowym  Sądzie Koleżeńskim Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Poznaniu.
Należała do  Związku Nauczycielstwa Polskiego, pracując w Zarządzie Oddziału. W latach 1988-1991 była członkiem Komisji Dyscyplinarnej przy Wojewodzie Pilskim. Od 10 maja 1995 r. należała do  Towarzystwa Miłośników Miasta Piły, będąc członkiem Zarządu w latach 2001-2015. Działała także w Towarzystwie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile i Stowarzyszeniu „Pro Senior” w Pile.

Jej aktywność zawodowa i zaangażowanie społeczne było zawsze wysoko oceniane, czego dowodem są otrzymywane przez nią liczne nagrody, wyróżnienia i odznaczenia, m.in. Złoty Krzyż Zasługi, 1982;  Medal Komisji Edukacji Narodowej, 1993;   Złota Odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego, 1988; Złota Odznaka „Za Zasługi w Rozwoju Województwa Pilskiego:, 1982; Odznaka Honorowa „Za Zasługi w Rozwoju Piły”, 1977; Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”, 2005; wielokrotnie – nagrody II stopnia Kuratora Oświaty w Poznaniu i wyróżnienia I stopnia Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Bibliografia:

Źródła
Archiwum Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, Archiwum Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Pile, Archiwum Towarzystwa Miłośników Miasta Piły

Opracowania
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Pile i jej przyszłość / Michałek Mirosława // Poradnik Bibliotekarza.- 1998, nr 4 s. 8-9 ; 50-lecie Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile / [oprac]. Beata Walczak [i in.] ; [aut. tekstów] Zofia Adamczewska [i in.]. – Piła : Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile, 2006, 47 s. : il.;  Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile/ Zofia Adamczewska // Biuletyn Pilskiej Oświaty.- 2006, nr 1 s. 37;  Zofia Adamczewska : sylwetki nauczycieli/ Irena Denisoff //Biuletyn Pilskiej Oświaty. – 2002, nr 4 s. 3; Zofia Adamczewska/Sylwetki znaczących pilan : wybór/Alicja Biela//Piła : Pedagogiczna Biblioteka Publiczna.- 2006, s. 14 – 19 : il.

Opracowała Beata Walczak