Czepnik Zofia

Urodziła się 28 listopada 1921 r. w Radłowicach, powiat samborski, zm. 8 marca 2006 r. w Pile, pochowana na pilskim cmentarzu. 

Pracownik administracji samorządowej, zasłużona działaczka społeczna.

Córka Józefa Kondziołki pracownika PKP i Katarzyny Sałocha. Miała 5. rodzeństwa.

Naukę w 7.klasowej Szkole Powszechnej im. Królowej Jadwigi w Samborze odbyła w latach 1929 – 1936, następnie w 1939 r. ukończyła 3. letnią Prywatną Średnią Szkołę Zawodową Żeńską im. Stanisława Sobińskiego w Samborze jako czeladniczka krawiecka. Dalszą naukę w Technikum Handlowym przerwała II wojna światowa. Regularnie odbywała przeszkolenie na kursach Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. 1 września 1939 otrzymała powołanie na front, dotarła do Halicza, skąd po zatrzymaniu przez wojsko sowieckie, powróciła do Sambora. W tym mieście, od grudnia 1939 do czerwca 1941, pracowała jako pomocnik buchaltera w Rejonowej Spożywczej Spółdzielni i od sierpnia 1944 do czerwca 1945 jako zastępca buchaltera (księgowa) w Oddziale Kolejowym Ruchowo – Handlowym.

28 lipca 1945 r. jako repatriantka osiedliła się w Pile. Od 21 września 1945 rozpoczęła pracę w Starostwie Powiatowym w Pile jako sekretarz rachunkowy. Od listopada 1946 r. zatrudniona była w Zarządzie Miejskim jako inspektor budżetowy wydziału finansowego. W kolejnych latach pracowała w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pile jako kierownik rachuby (od 1 marca 1950 do 31 grudnia 1955), kierownik referatu budżetowego (od 1 stycznia 1956 do 30 września 1965), p.o. kierownika wydziału finansowego ( od 1 października 1965), zastępca kierownika wydziału finansowego( od 25 maja 1971). Od 1 stycznia 1972 r. powierzono jej zadania rewidenta podatków i opłat w wydziale finansowym PMRN w Pile. Od 1 kwietnia 1972 r. do 31 lipca 1976 r. pełniła funkcję kierownika wydziału finansowego PMRN w Pile a później Urzędu Miejskiego. Od 1 sierpnia 1976 przeniesiona została na stanowisko inspektora wojewódzkiego w wydziale finansowym Urzędu Wojewódzkiego w Pile. Na stanowisku tym pracowała do 31 marca 1977 r., do dnia przejścia na emeryturę.

W trakcie pracy zawodowej systematycznie podnosiła kwalifikacje. Ukończyła m. in. zaoczny kurs zawodowy przy Wydziale Finansowym PWRN w Poznaniu w 1964 r., kurs „ podatki i opłaty od gospodarki nieuspołecznionej i od ludności” w 1971 r. i kurs III stopnia z zakresu organizacji i kierowania organami prezydium rady narodowej stopnia powiatowego w Katowicach w 1973 r.

Pracując w Urzędzie Miasta Piły pełniła, od 1960 r. do 1975 r., funkcję przewodniczącej Związku Zawodowego Pracowników Państwowych i Społecznych. Była od 1963 r. członkiem zarządu Miejskiej Komisji Związków Zawodowych w Pile i członkiem Plenum Zarządu Okręgu w Poznaniu.

Jej pasją była praca społeczna. Brała udział w pracach przywracających miastu życie po wydarzeniach wojennych. Uczestniczyła w odgruzowywaniu, porządkowaniu ulic, tworzeniu zalążków normalnego życia osiedlających się rodzin.

Należała do wielu organizacji i stowarzyszeń. Udzielała się w Radzie Społecznej przy Pilskim Domu Kultury i Komitecie Rodzicielskim Szkoły Podstawowej nr 8. Od 1983 r. była ławnikiem w Sądzie Rejonowym w Pile a później w Ośrodku Zamiejscowym Sądu Okręgowego w Poznaniu. Działała w Zarządzie Polskiego Związku Emerytów i Rencistów Okręgu Pilskiego jako przewodnicząca Komisji Rewizyjnej a później Sądu Koleżeńskiego. Wchodziła w latach 1961-2000 w skład Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Pile oraz Rady Nadzorczej Powszechnej Spółdzielni Spożywców.

Działała w Lidze Kobiet i w Lidze Kobiet Polskich, Polskim Komitecie Pomocy Społecznej, wspierała materialnie wielu potrzebujących a zwłaszcza dzieci przebywające w domach dziecka.

Udzielała się w Towarzystwie Rozwoju Ziem Zachodnich, ukończyła Studium Regionalne TRZZ 1959 – 1960. W 1982 roku należała do grona założycieli Towarzystwa Miłośników Miasta Piły. W latach 1982 – 1998 była członkiem Komisji Rewizyjnej, pełniąc w latach 1990 – 1995 funkcję przewodniczącej. Położyła wielkie zasługi w upowszechnianiu i popularyzacji idei TMMP. Jej działania przyczyniły się do znacznego rozszerzenia grona członków stowarzyszenia.

Ostatnie lata przeżyła w Domu Pomocy Społecznej w Pile. Tam też udzielała się społecznie, będąc przewodniczącą Samorządu Pensjonariuszy.

W uznaniu za pracę zawodową i społeczną uhonorowana została wieloma odznaczeniami i wyróżnieniami, m.in. : Krzyżem Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974), Złotym Krzyżem Zasługi (1969), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1964), Medalem „Rodła” (1989), „Odznaką honorową w rozwoju województwa poznańskiego”(1965), złotą odznaką „Za zasługi w rozwoju województwa pilskiego” (1976), odznaką „Przyjaciel Dziecka” (1973), Złotą Odznaka Honorową Związku Emerytów i Rencistów (1985) i tytułem Członka Honorowego (2004) oraz wieloma odznakami honorowymi przez organizacje i stowarzyszenia, w których udzielała się społecznie.

Miasto Piła wyróżniło Zofię Czepnik, m. in. : odznaką „Za zasługi w rozwoju społeczno – gospodarczym Miasta Piły” (1973), ), odznaką „Zasłużony Obywatel Miasta Piły” (1981) tytułem „Zasłużony Obywatel Miasta Piły” (1989).

8 czerwca 2000 roku obdarzona została przez Towarzystwo Miłośników Miasta Piły godnością Członka Honorowego. W roku 2000 była także laureatką plebiscytu mieszkańców „Pilanin XX wieku”.

Związek małżeński z Edwardem Czepnikiem (20.06.1923 – 24.02.2001) zawarła 5 listopada 1946 roku. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 1996 roku nadano im w 50. rocznicę, medal „ Za długoletnie pożycie małżeńskie”.

Zofia Czepnik była osobą otwartą i życzliwą, oddana sprawom, którymi się zajmowała. Zawsze uśmiechnięta, nigdy nie odmawiała pomocy potrzebującym.

Bibliografia

Źródła
Archiwum Andrzeja Czepnika ; Archiwum Towarzystwa Miłośników Miasta Piły
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej z dnia 20 wrzesnia 1996 r. o nadaniu odznaczeń.-Monitor Polski.-1997, nr 9, poz. 64; Uchwała Walnego Zebrania z 8 czerwca 2000 roku w sprawie nadania godności Członka Honorowego Towarzystwa Miłośników Miasta Piły.

Opracowania
Wspomnienia…/Danuta Jancewicz, K. Marcinkowski.-Ziemia Nadnotecka.-1969, nr 7, s. 4:il.; Moje hobby to praca społeczna : ludzie wzorowej pracy//Gazeta Poznańska.- 1974 ; 21 maja, s. 6; Nowe propozycje : plebiscyt Pilanin XX wieku//Tygodnik Nowy.- 2000, nr 42, s. XI : il.; Miasta Piły.- 2002, s. 52-57; Być miastu użytecznym : w 20-lecie Towarzystwa Miłośników Miasta Piły/Andrzej Milczyński//Piła : Towarzystwo Miłośników Miasta Piły.-2002, s. 51-56

                                                                                              Opracowała Maria Leciej