Mendat Teresa

Urodziła się 25 grudnia 1929 w Biskupcu Pomorskim, zm. 2 stycznia 2015 w Poznaniu.

Urzędnik państwowy, ekonomista.

Córka Jana i Marty.

Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu. W Pile zamieszkała w 1956. Początkowo była nauczycielką w Technikum Ekonomicznym, 1.05 – 21.08.1958, a od 16 września 1958 do 31 lipca 1972 pracowała w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pile, pełniąc funkcję przewodniczącej Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego.
Od 1 czerwca 1975 do 30 września 1980 była zastępcą dyrektora Wojewódzkiej Komisji Planowania w Pile działającej przy Urzędzie Wojewódzkim w Pile. Po opuszczeniu Piły, do końca 1990 roku, kierowała jako dyrektor Wydziałem Rozwoju w Urzędzie Miasta Poznania.

Jako planista zajmowała się określeniem warunków rozwoju społeczno – gospodarczego Piły, do r. 1990. Wypowiadała się w sprawach demografii miasta, handlu i obrotu towarowego, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, budownictwa mieszkaniowego i oświaty. Jej prognozy były punktem wyjścia dla wielu analiz lat 90.tych. Popularyzowała ideę współpracy powiatów nadnoteckich.
Członek Rady Nadzorczej Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w latach 1969-1971, przewodnicząca rady 1972.

Publikowała na łamach prasy lokalnej i regionalnej : Głosu Pilskiego, Rocznika Nadnoteckiego, Ziemi Nadnoteckiej, Kroniki Miasta Poznania, Kroniki Wielkopolski.

Współtworzyła Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich, a w 1982 była współzałożycielką Towarzystwa Miłośników Miasta Piły.

Kierowała, w latach 1982-1982, jako przewodnicząca pracami Komitetu Organizacyjnego obchodów 470-lecia nadania Pile praw miejskich. 11 lutego 1983 podczas uroczystej sesji Miejskiej Rady Narodowej, w auli Zespołu Szkół Muzycznych, z udziałem pierwszych osadników 1945-1946, w okolicznościowym referacie powiedziała : „ Z głębi naszych serc kierujemy do Was słowa serdecznego podziękowania za Wasz żmudny trud i wysiłek, za to że na gruzach i zgliszczach ukształtowaliście nowe, radosne oblicze miasta”.

Interesowała się socjologią, medycyną, sztuką.

Opublikowała, m. in.
Dziś i jutro handlu (pilskiego)//Głos Pilski.-1960, nr 5/6, s. 1,13; Problemy współpracy powiatów ziemi nadnoteckiej.- Poznań : Zachodnia Agencja Prasowa, 1963.- 20 s.; Zagadnienia demograficzne miasta Piły w latach 1945 – 1963// Rocznik Nadnotecki 1966 R.1, s. 132 – 165 : tab; Kierunki rozwoju gospodarczego Piły w latach 1961 – 1965// Rocznik Nadnotecki 1967 R.2, s. 29-40 : il., tab; Obrót towarowy w okresie XX – lecia Polski Ludowej 165// Rocznik Nadnotecki 1967, R.2, s. 182 – 197 : il., tab.; Problemy rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz poprawy warunków mieszkalnych ludności Piły do roku 1990.// Rocznik Nadnotecki 1970 R.3, s. 208-248 : tab.; Gospodarka komunalna i mieszkaniowa Piły w okresie dwudziestopięciolecia Polski Ludowej// Rocznik Nadnotecki 1970 R.3, s. 123-151 : il., tab.; Rozwój szkolnictwa w Pile w okresie 25-lecia Polski Ludowej// Rocznik Nadnotecki 1972 s. 94-114 : il., tab.; Towarzystwo Miłośników Miasta Piły [założenia i działalność]//Pilski Informator Kulturalny.- 1982, nr 11, s. 1-5

Problemy zatrudnienia w Pilskiem w latach 1970-1980//Kronika Wielkopolski.- 1985, nr 4(39), s. 185-207; Potrzeby i możliwości rozwoju budownictwa mieszkaniowego w województwie pilskim//Kronika Wielkopolski. – 1985, nr 4(39), s. 165-184; Rozwój demograficzny województwa pilskiego// Kronika Wielkopolski. – 1988, nr 1(47), s. 13-35

Rozwój demograficzny i zmiany w strukturze ludności miasta Poznania na tle dużych miast. // Kronika Miasta Poznania.- 1995, nr 1, s.291-331. tab., wykr.; Cmentarze w m. Poznaniu / [materiały oprac. zespół prac. Wydziału Koordynacji Rozwoju Urzędu Miasta Poznania w składzie Danuta Czechoska, Grażyna Sworek, pod kier. Teresy Mendat.- Poznań : Urząd Miasta Poznania. Wydział Koordynacji Rozwoju, 1998; Poznań w latach 1994-1998 : druga kadencja Samorządu miasta Poznania w III Rzeczypospolitej/[materiał oprac. zespół Alicja Bezmienow, Teresa Mendat. – Poznań : Wydawnictwo Miejskie, 1998. – ISBN 8390833638

Międzynarodowe Targi Poznańskie w latach 1990-2000 oraz ich pozycje na rynku targowym polski i Europy. – Poznań : MTP.- 2003, s.191 : fot.; Przestrzenne zróżnicowanie zmian w stanie i strukturze ludności Poznania w latach 1990-2000/raptularz poznański.- 2003, s.234-276 Wpisana została w 1996 roku na wniosek Towarzystwa Miłośników Miasta Piły do „Księgi Pamiątkowej Miasta Piły”.

Bibliografia

Źródła:
Teresa Mendat : teczka osobowa. Archiwum Miasta Piły, nr 1661

Opracowania:
Kobiety naszego regionu //Ziemia Nadnotecka.- 196,5 nr 3, s. 3; Powrót do normalności/Lech Cabański//dziennikowy.pl : 1983; Teresa Mendat[nekrolog]//Głos Wielkopolski 2015 : 19.01.; 70-lecie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile. – Piła, 2016, s. 26.

Opracowała Maria Bochan