Piła miastem Świętych Janów

„Wierni miasta Piły leżącego w granicach Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej szczerze czczą i pilnie zachowują kult świętego Jana, który poprzez działanie Ducha Świętego zasłynął w Panu tak wielką łaską.

Stąd też biskup koszalińsko-kołobrzeski Edward Dajczak, przyjmując wspólne wszystkim pragnienie, po uwzględnieniu opinii duchowieństwa i ludu bożego, zaaprobował wybór świętego patrona wyżej wymienionego miasta przed Bogiem. Tenże również listem z dnia 29 kwietnia 2013 roku zwrócił się z prośbą, by ów wybór i aprobata zostały zatwierdzone zgodnie z normami i ustanowieniami patronów.

Zatem Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów mocą uprawnień udzielonych przez ojca świętego Franciszka, wziąwszy pod uwagę powyższe uwagi i zważywszy na to, iż wybór i akceptacja dokonane zostały zgodnie z normami prawa, przychyla się chętnie do wyrażonej prośby oraz zatwierdza świętego Jana jako patrona u Boga wiernych miasta Piły, leżącego w granicach wyżej wymienionej diecezji wraz ze wszystkimi wynikającymi z tego prawami i przywilejami liturgicznymi zgodnie z istniejącymi przepisami, niezależnie od jakichkolwiek przeciwnych postanowień. W siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dnia 8 maja 2013 roku.”św. Jan Chrzciciel syn Anny i Zachariasza, któremu Anioł zapowiedział, że „wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie” (Łk 1,14) – urodzony niedaleko Ain-Karim, uświęcony jeszcze w łonie matki podczas spotkania Elżbiety z Maryją. Jezus o Nim powiedział, że „Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy niż Jan Chrzciciel” (Mt 11,11). Przez wiele lat żył na pustyni prowadząc surowe i proste życie. Jego misją było przygotowanie ludzi na przyjście Mesjasza; głosił słowo Boże z mocą, wzywał do nawrócenia i chrzcił wodą nad brzegami Jordanu. Został ścięty przez króla Heroda na prośbę Herodiady.

św. Jan Ewangelista syn Zebedeusza i Salome, rybak galilejski, prawdopodobnie z Betsaidy. Początkowo był uczniem św. Jana Chrzciciela, po cudownym połowie ryb razem ze starszym bratem Jakubem stał się uczniem Jezusa, „uczniem, którego miłował Jezus”. Był świadkiem Przemienienia Jezusa na górze Tabor, spoczywał na piersi Chrytusa podczas Ostatniej Wieczerzy, trwał przy Jezusie podczas konania na Golgocie i tam otrzymał misję zaopiekowania się Maryją jako Matką: „I od tej godziny wziął Ją uczeń do siebie”.

Modlitwa
Panie Boże, dziękujemy Ci za Patronów naszego miasta: św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelistę, którzy przez wieki opiekowali się w chwilach radosnych i trudnych dla jej mieszkańców. Powierzamy Ci Dobry Boże nasze rodziny, aby na wzór Jana Chrzciciela, wychowując swoje potomstwo przygotowywali serca swoich dzieci na działania łaski Bożej. Polecamy Ci Panie wszystkie stany: parafie, urzędy, szkoły, miejsca pracy, uczelnie i prosimy za wstawiennictwem ś.ś. Janów o męstwo wyznawaniu wiary, o miłość w służbie na rzecz bliźniego i o nadzieję na lepsze jutro całej społeczności Wspomagaj Panie swoim Duchem zarządzających Kościołem i miastem, aby w Pile żyło się godniej, mądrzej i zgodnie z Twoim Dekalogiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.