Kowalewski Ryszard

 Urodził się 22 czerwca 1946 w Radwankach powiat chodzieski, zm. 7 listopada 1986 w Pile.

Syn Mieczysława i Janiny z domu Nowak, troje rodzeństwa – brat i dwie siostry, pochodzenie chłopskie.

Urzędnik państwowy, Wiceprezydent Miasta Piły, działacz młodzieżowy i społeczny.

Członek Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, 1972 -1978; członek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, od 1980.

Rodzina : żona Irena , córka Izabella.

Szkoła Podstawowa w Radwankach 1953-1960, Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży 1961-1965, I Studium Nauczycielskie w Poznaniu 1965-1967, Centralna Szkoła Aktywu Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej w Śródborowie 1976, studia eksternistyczne w zakresie historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i tytuł magistra 30 czerwca 1980.

Nauczyciel w Szkole Podstawowej w Podstolicach, od 1 września 1967 do 31 sierpnia 1972; instruktor w Zarządzie Powiatowym Związku Młodzieży Wiejskiej w Chodzieży, od 1 września 1972 do 30 czerwca 1974; wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej w Poznaniu, od 1 lipca 1974 do 31 maja 1975; przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego ZSMW i sekretarz Rady Wojewódzkiej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej w Pile, od 1 czerwca 1975 do 30 kwietnia 1976; wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Pile, od 1 maja 1976 do 31 maja 1980.

Na wniosek Prezydenta Miasta Piły Bronisława Frankowskiego powołany przez Wojewodę Pilskiego Andrzeja Śliwińskiego z dniem 1 czerwca 1980 na stanowisko Wiceprezydenta Miasta Piły. Stanowisko to pełnił do 7 listopada 1986 tj. do dnia śmierci.

Odpowiadał za pracę Urzędu Miasta Piły w zakresie nadzoru nad wydziałami : Handlu, Drobnej Wytwórczości i Usług; Kultury i Sztuki; Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki; Oświaty i Wychowania; Społeczno – Administracyjnym; Zatrudnienia i Spraw Socjalnych; Zdrowia i Opieki Społecznej; Urzędu Stanu Cywilnego. Współpracował z Miejską Radą Narodową w Pile i jej organami oraz nadzorował pracę jednostek organizacyjnych miasta w zakresie powierzonych mu kompetencji.

Radny Wojewódzkiej Rady Narodowej w Pile, 1976 – 1980; członek Prezydium Wojewódzkiego Komitetu Kontroli Społecznej, 1978-1980; sekretarz Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Rolniczych, 1975; przewodniczący Miejskiego Komitetu Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia.

Członek organizacji młodzieżowych : Związku Harcerstwa Polskiego 1956 – 1965, Związku Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej 1961-1976, Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej od 1976.

Członek wielu organizacji społecznych i politycznych : Ludowych Zespołów Sportowych od 1963, Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego od 1965, Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Radzieckiej od 1968, Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej od 1972, Ligi Obrony Kraju 1972, Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej od 1978.

Pełnione funkcje społeczne : członek prezydium : Ludowych Zespołów Sportowych, Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej; członek plenum : Komitetu Wojewódzkiego Frontu Jedności Narodowej, Ligi Obrony Kraju, Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego; członek Wojewódzkiego Sztabu Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej.

Inicjator utworzenia Towarzystwa Miłośników Miasta Piły. Jako Wiceprezydent Miasta Piły, 18 maja 1982 roku, wystosował do przedstawicieli różnych środowisk zaproszenie, do działań zmierzających, do utworzenia towarzystwa regionalnego, które nawiązałoby do idei rozwiązanego Pilskiego Towarzystwa Kulturalnego. Uczestniczył w pracach organizacyjnych Towarzystwa a później z tytułu powierzonych obowiązków miejskich pełnił nadzór nad działalnością Towarzystwa Miłośników Miasta Piły.

Doskonały organizator, skromny, koleżeński.

Odznaczenia i wyróżnienia : Srebrny Krzyż Zasługi 1976, Srebrna Odznaka im. Janka Krasickiego 1976, Odznaka „Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego” 1975, Złota Odznaka ZSMW 1975, Złota Odznaka „Za zasługi w rozwoju województwa pilskiego” 1977 i 1980, Złota Odznaka LZS 1976, Odznaka „Za zasługi dla ZMS” 1976, Złota Odznaka OHP 1977, Zasłużony Działacz LZS 1978, Zasłużony Działacz Kultury 1978, „Za zasługi w rozwoju Piły” 1979.

Bibliografia

Źródła
Archiwum Urzędu Miasta Piły. Teczka osobowa Kowalewski Ryszard, Archiwum Towarzystwa Miłośników Miasta Piły

Opracowania
1986 – Cztery podwyżki w ciągu roku/Marian Cabański//www.dzienniknowy.pl; Być miastu użytecznym : w 20-lecie Towarzystwa Miłośników Miasta Piły/Andrzej Milczyński//Piła : Towarzystwo Miłośników Miasta Piły.- 2002, s. 15; Władze w Pile w latach 1945-2000/Maciej Kamiński// Zarys dziejów Piły w latach 1945-2000 : praca zbiorowa/Marek Fijałkowski : redakcja.- Piła : Gmina Piła.- 2013, s. 63 – 64.

Opracowała Maria Bochan